Αι παλαιαί Ελληνικαί Μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΗ, No.1, 1989, pages 77-135

Issue:
Pages:
77-135
Author:
Subject:
Subject (LC):