Άγγελοι τάξις εν τη Τριάδι πορεία προς τον ουρανόν

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΗ, No.1, 1989, pages 497-508

Issue:
Pages:
497-508
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κατά τον Θεοφάνη Νικαίας και τον Νικήταν Στηθάτον