Ευρωπαϊκή διεύρυνση, ευκαιρίες και απειλές για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς και τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις

Part of : Γεωγραφίες ; No.16, 2010, pages 32-51

Issue:
Pages:
32-51
Parallel Title:
European Enlargement, Opportunities and Threats for the Greek Tourist Destinations and the Greek Tourist Enterprises
Author:
Abstract:
Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούςως απόρροια της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, και ειδικότερα ο προσδιορισμός των ευκαιριών και των απειλών που παρουσιάζονταιγια την Ελλάδα ως διεθνή τουριστικό προορισμό και τις ελληνικε'ς τουριστικε'ς επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτόνδιερευνήθηκαν οι επιδόσεις των χωρών της διεύρυνσης και της Ελλάδας ως τουριστικών προορισμών και ως χωρών αποστολήςτουριστών. Τα τουριστικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν συνδυάστηκαν με πληροφόρηση προερχόμενη από τοWorld Economic Forum του 2007 σχετικά με την αποτελεσματικότητα των χωρών αυτών σε σχε'ση με συγκεκριμένες παρα-με'τρους, πάντοτε υπό το πρίσμα της διαμορφωμένης τουριστικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. Από τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκεε'γινε σαφε'ς ότι η ευρωπαϊκή διεύρυνση επιδρά δραστικά στην όξυνση του τουριστικού ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκόεπίπεδο, επιβάλλοντας στους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς και τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας τονεπαναπροσδιορισμό της στρατηγικής τους και την αξιοποίηση των ε'στω περιορισμένων ευκαιριών που παρουσιάζονται.
Subject:
Subject (LC):