Η περί ανακεφαλαιώσεως διδασκαλία του Ειρηναίου

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΙΗ, No.1, 1972, pages 59-139

Issue:
Pages:
59-139
Author:
Subject:
Subject (LC):