Ανασκόπηση των προβολικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό χώρο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα

Part of : Γεωγραφίες ; No.20, 2012, pages 15-30

Issue:
Pages:
15-30
Parallel Title:
A Review of map projection systems applied in Greece from the establishment of the Greek state until today
Author:
Abstract:
Στην εργασία παρουσιάζονται τα προβολικά συστήματα που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό χώρο για τη δημιουργία χαρτογραφικής υποδομήςαπό την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Η στόχευση της εργασίας είναι διπλή. Πρώτον, επιχειρείται η σκιαγράφησητων χαρακτηριστικών των προβολικών συστημάτων, ως συνιστώσες των κρατικών συστημάτων γεωγραφικής αναφοράς που θεσμοθετήθηκανκαι εφαρμόστηκαν. Δεύτερον, διερευνώνται κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με την επιλογή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των εν λόγω προ-βολικών συστημάτων και παράλληλα επιχειρείται η ερμηνεία τους σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις της υπό μελέτη περιόδου.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και χάρτες
References (1):
  1. Αγατζά-Μπαλοδήμου, Α.Μ. (1973), «Έν προβολικόν σύστημα δια την Ελλάδα», Τεχνικά Χρονικά 10: 920-931. Αναγνωστόπουλος, Α. (1922), Τα πεπραγμένα υπό της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας κατά το έτος 1921, Αθήνα: Χαρτογραφική Υπηρεσία. Ανώνυμος (1903), «Obituary: Dr. Heinrich Hartl», The Geographical Journal 21(5): 565-6. Βέης, Γ. (1977), Μαθηματική Χαρτογραφία, Αθήνα: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βέης, Γ. (1987), Το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, Αθήνα: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Börsch, O. (1885), Anleitung zur Berechnung Geodätischer Coordinaten, Κάσσελ: Verlag von A. Freyschmidt. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (1990), Βιβλίο διαιρέσεως διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000, Αθήνα: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (1995), Πίνακες συντελεστών μετατροπής συντεταγμένων Ελληνικού χώρου από το σύστημα Hatt (Παλαιό Datum) στο Σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87 (Νέο Datum), Αθήνα: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Eginitis, D.D. και Lampadarios, D. (1924), «Rapport sur les travaux exécutés en Grèce», 2ème Assemblée Générale de Madrid, Union Géodesique et Géophisique Internationale - Section de Géodesie. Gauss, H.C. (1847), Untersuchungen über Gegenstäde der höhern Geodäsie, Γκέτιγκεν: Dieterichschen Buchhandlung. Hammer, E.H.H. (1898), «Berechnung von Soldner’schen Coordinaten aus gegebeneng eographischen Coordinaten und umgekehrt für topographische Zwecke (neue Württembergische topographische Karte)», Astronomische Nachrichten 147(3512): 125-42. Hartl, H. (1890), «Die Landesvermessung in Grichenland», Mitth. d. k. u. k. mil.geogr. Inst., X: 187- 217. Hartl, H. (1901), «Griechenland: Berichtüber die Dreiecksmessungen», Comptes Rendus de la 13ème Conférence Général de l’Association Géodesique International, Λέιντεν: J. Brill. Hatt, Ph. (1883), «Emploi des constructions graphiques pour la détermination rigoureuse des positions des signaux trigonometrétriques», Extrait des Annales Hydrographiques, 1er semestre: 1-11. Hatt, Ph. (1886), «Définition et emploi des coordonnées azimuthales», Annales Hydrographiques, 2ème semestre: 477-504. Hayford, F.J. (1909), The Figure of the Earth and Isostasy from Measurements in the United States, Ουάσινγκτον: U.S. Government Printing Office. Hotine, M. (1937), «The re-triangulation of Great Britain», Survey Review 4(25): 130-6. Hotine, M. (1946), «The orthomorphic projection of the spheroid», Survey Review 8(62): 300-11. Hotine, M. (1947), «The orthomorphic projection of the spheroid (Parts II-V)», Survey Review 9(63): 25-35, 9(64): 52-70, 9(65): 112-23, 9(66): 157-66. Huntly, N.G. (1937), «The International Union of Geodesy and Geophysics», Sixth General Assembly, Edinburgh, 1936, Survey Review 4(23): 54-7. Κατσιμήδης, Α. (1907), Στρατιωτική Τοπογραφία, 2η έκδοση, Αθήνα: Τυπογραφείο Εστία. Κοντόσταυλος, Α. (1906), Περίληψις των πεπραγμένων υπό της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας από της συστάσεως αυτής μέχρι σήμερον (1889-1905), Αθήνα: Χαρτογραφική Υπηρεσία. Krüger, L. (1912), KonformeAbbildung des Erdellipsoids in der Ebene, Λειψία: Druck und von B.G. Teubner. Lambert, J.H. (1772), «Anmerkungen und ZusätzezurEntwerfung der Land- und Himmelscharten», στο Beiträgezum Gebrauche der Mathematik und deren Anwendung, Βερολίνο: Buchhandlung der Realfchule. Lee, L.P. (1946), «The transverse Mercator projection of the spheroid», Survey Review 8(58): 142- 52. Ματθαιόπουλος, Μ. (1898), Υδρογραφία. Υποτύπωσης και κατασκευή των ναυτικών χαρτών, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. Moritz, H. (1988), «Geodetic Reference System 1980», Journal of Geodesy 62(3): 348-58. Μπαντέκας, Ι. (1963), «Η αζιμουθιακή ισαπέχουσα προβολή του Hatt», Τεχνικά Χρονικά 40(5): 463- 81. Νάκος, Β. (2006), Αναλυτική Χαρτογραφία, Αθήνα: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι- κών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. O’Keefe, A.J. (1952), «The Universal Transverse Mercator Grid and Projection», The Professional Geographer 4(5): 19-24. Peytier, Puillon-Boblaye και Servier (1833), «Notice sur les opérations géodésiques executes en Morée, en 1829 et 1830», Bulletin de la Géographie 19: 89-106. Peytier (1836), «Note sur les travaux géodésiques et topographiques exécutés dans la Grèce continentale et l’Eubée pendant les années 1833, 1834 et 1935, par des officiers du corps royal d’état-maior», Bulletin de la Géographie (2ème Série) 16: 311-7. Peytier (1837), «Tableau des positions géographiques des principaux points de la Grèce orientale, déterminés par la triangulation de M. Peytier, capitaine d’état-major», Bulletin de la Géographie (2ème Série) 17: 48-53. Redfearn, J.V.B. (1948), «Transverse Mercator formulae», Survey Review 9(69): 318-22. Renaud, J. (1915), «Nécrologie», Revue générale des Sciences pures et appliqués (26e année) 22: 629-30. Renaud, J. (1917), «La vie et les travaux de l’ingénieur hydrographe en chef Philippe Hatt», Extrait de l’Annouaire pour l’an 1917, Bureaux des longitudes, Παρίσι: Gautier Villars, 38-56. Richardus, P. και Adler, R.K. (1972), Map Projections for Geodesists, Cartographers and Geographers, Νέα Υόρκη: Elsevier Pub. Co. Snyder, P.J. (1987), Map Projections – A Working Manual, U.S. Geological Survey Professional Paper 1395, Ουάσινγκτον: U.S. Government Printing Office. Snyder, P.J. (1993), Flattening the Earth, Two Thousand Years of Map Projections, Σικάγο: The University of Chicago Press. Soldner, J.G. (1810), Theorie der Landesvermesung, Λειψία: Wilheim Engelmann. Schumacher, H.C. (1825), Astronomische Abhandlungen, Altona: Hammerich- und Heineking’schen Buchdruckerey. Σπηλιωτόπουλος, Γ. (1939), «Περί των εν χρήσει παρά τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού συστη- μάτων προβολης», Δελτίο Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, (1939α) ΙΙ: 7-13, (1939β) ΙΙΙ: 9-24. Thomas, D.P. (1952), Conformal Projections in Geodesy and Cartography, Special Publication No 251, Ουάσινγκτον: U.S. Government Printing Office. Torge,W. (2005), «The International Association of Geodesy 1862 to 1922: from a regional project to an international organization», Journal of Geodesy 78(9): 558-68. Zöppritz, K. (1912), Leitfaden der Kartenentwurfslehre, Λειψία: Druck und von B.G. Teubner.