Το σύστημα πρόγνωσης καιρού του Χαροκοπείου πανεπιστήμιου και στατιστική αξιολόγηση των προγνώσεων

Part of : Γεωγραφίες ; No.20, 2012, pages 79-98

Issue:
Pages:
79-98
Parallel Title:
The numerical weather prediction system of Harokopio University and Statistical Evaluation of the forecasts
Author:
Abstract:
Από τον Ιανουάριο του 2008, το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει μέσω της ιστοσελίδας http://meteoclima.gr αναλυτική πρόγνωση καιρού 5 ημερών για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Η πρόγνωση βασίζεταιστο μη υδροστατικό μοντέλο περιορισμένης περιοχής WRF το οποίο εγκαταστάθηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα στην παράλληλη υπο-λογιστική υποδομή του τμήματος. Μετά από 2 έτη συνεχούς επιχειρησιακής λειτουργίας σε καθημερινή βάση έχει δημιουργηθεί σημαντική βάσημετεωρολογικών πλεγματικών δεδομένων που υπερβαίνει τα 2 TB μεγιστοποιώντας την ανάγκη αξιολόγησης του μοντέλου. Η αποτίμηση τωνπρογνωστικών πεδίων σε σχέση με τις παρατηρήσεις επιφανείας από το Global Telecommunication Network (GTS) πραγματοποιήθηκε στο πλαί-σιο της ανάπτυξης ενός εξελιγμένου στατιστικού πακέτου. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει αποκωδικοποιητές grib, εξελιγμένασχήματα ελέγχου της ποιότητας των παρατηρήσεων και υπολογισμό αποδεκτών στατιστικών μεγεθών όπως το συστηματικό σφάλμα (bias) καιη τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE) τόσο για συνεχείς όσο και για διακριτές μεταβλητές. Στη συγκεκριμένη ερ-γασία, προγνώσεις από το μοντέλο WRF συγκρίνονται με παρατηρήσεις από 935 μετεωρολογικούς σταθμούς επιφανείας ανομοιόμορφα κα-τανεμημένους στο πεδίο ολοκλήρωσης. Η πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας, η θερμοκρασία στα 2 μ., η ένταση του ανέμου στα 10 μ. και οαθροιστικός υετός 6ώρου αξιολογούνται με σκοπό την εκτίμηση των παραπάνω στατιστικών δεικτών και, τελικά, τη διερεύνηση της προγνω-στικής ικανότητας του μοντέλου υπό το καθεστώς διαφορετικών συνοπτικών συνθηκών.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτες σχήματα και γραφήματα
References (1):
  1. Chen, F. και Dudhia, J. (2001), «Coupling an advanced land-surface/hydrology model with the PennState/NCAR MM5 modeling system. Part I: Model implementation and sensitivity»,Monthly Weather Review 129(4): 569-585.Colle, B.A., Westrick, K.J. και Mass, C.F. (1999), «Evaluation of MM5 and Eta-10 PrecipitationForecasts over the Pacific Northwest during the Cool Season», Wea. Forecasting 14: 137-154.Colle, B.A., Mass, C.F. καιWestrick, K.J. (2000), «MM5 precipitation verification over the PacificNorthwest during the 1997-1998 cool seasons», Wea. Forecasting 15: 730-744.Galanis, G., Louka P., Katsafados P., Kallos, G. και Pytharoulis I. (2006), «Applications of Kalmanfilters based on non linear functions to numerical weather predictions», Annales Geophysicae24, 2451-2460.Gemmill,W., Katz, B. και Li, X. (2007), «Daily Real-Time Global Sea Surface Temperature - HighResolution Analysis at NOAA/NCEP», NOAA / NWS / NCEP / MMAB Office Note Nr.260, 39 σ.Gozzini, B., Bartolini, G., Grifoni, D., Messeri, G., Pasi, F., Piani, F., Rossi, M. και Tei, C. (2008),Evaluation of Year 2007 Operational WRF-NMM, 9th WRF workshop Boulder, Colorado,23-27 Ιουνίου 2008.Janjic. Z.I., Gerrity, J.P. και Nickovic, S. (2001), «An Alternative Approach to Nonhydrostatic Modeling», Monthly Weather Review 129: 1164-1178.Katsafados, P. (2003), Factors and parameterizations contributing the medium range forecast skillof limited area models, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.Katsafados, P., Papadopoulos, A., Mavromatidis, E. και Gkikas, N. (2011): «Quantitative verificationstatistics of WRF predictions over the Mediterranean region», 12th Annual WRF Users’Event, 20-24 Ιουνίου 2011, Boulder CO, USA.Kallos, G., Nickovic, S., Papadopoulos, A., Jovic, D., Kakaliagou, O., Misirlis, N., Boukas, L.,Mimikou, N., Sakellaridis, G., Papageorgiou, J., Anadranistakis, E. και Manousakis, M(1997), «The regional weather forecasting system SKIRON: An overview», Proceedings ofthe Symposium on Regional Weather Prediction on Parallel Computer Environments, Αθήνα,15-17 Οκτωβρίου 1997, σσ. 109-122.Papadopoulos, A., Katsafados, P., Kallos, G. και Nickovic, S. (2002), «The weather forecasting systemfor POSEIDON-An overview», GAOS 8(2-3): 219-237.Papadopoulos, A., Katsafados, P. (2009): «Verification of operational weather forecasts from thePOSEIDON system across the Eastern Meditarreanean», Natural Hazards and Earth SystemSciences 9(4): 1299-1306.Roux, G., Liu, Y., Monache, L.D., Shey, R.S. καιWarner, T.T. (2008), Verification of High ResolutionWRF-STFDDA Surface Forecasts over mountains and plains, 9th WRF workshop,Boulder, Colorado, 23-27 Ιουνίου 2008.Schwarzkopf, M.D. και Fels, S. (1991), «The simplified exchange method revisited: An accurate,rapid method for computation of infrared cooling rates and fluxes», Journal of GeophysicalResearch 96(D5): 9075-9096.Wilks, D.S. (1995), Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, Academic Press.Zilitinkevich, S. (1995), «Non-local turbulent transport: Pollution dispersion aspects of coherentstructure of convective flows», στο Power, H., Moussiopoulos, N. και Brebbia, C.A. (επιμ.),Air Pollution Theory and Simulation, Air Pollution III, τ. Α’, Computational Mechanics Publications,σσ. 53-60.