Η συνεισφορά των αλτιμετρικών γεωδαιτικών δορυφόρων στη χαρτογράφηση του ελληνικού θαλάσσιου χώρου : Η περίπτωση μιας προμελέτης για την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας

Part of : Γεωγραφίες ; No.19, 2012, pages 70-88

Issue:
Pages:
70-88
Parallel Title:
The contribution of geodetic altimeter satellites in mapping the Greek area : a feasibility study for the exploitation of the wave energy
Author:
Abstract:
Σε μία κατεξοχήν θαλάσσια χώρα όπως η Ελλάδα, οι τρέχουσες απαιτήσεις για την αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου επιβάλουν μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας στις διαδικασίες μελέτης και χαρτογράφησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε να δοθεί μια νέα διάσταση αφενός στον τρόπο αντιμετώπισης, κατανόησης και μελέτης των φυσικών φαινομένων που το επηρεάζουν, αφετέρου στην εξυπηρέτηση καίριων εθνικών αναγκών όπως η ναυσιπλοΐα, η εθνική άμυνα, η προαγωγή των θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών αλλά, ίσως και το κυριότερο, ο καθορισμός βασικών κατευθύνσεων για τη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στον θαλάσσιο χώρο, με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στο συγκεκριμένο άρθρο εξετάζεται η σημαντική συνεισφορά της τεχνολογίας των γεωδαιτικών δορυφόρων αλτιμετρίας που σήμερα παρέχουν εξαιρετικά ακριβείς και άμεσες μετρήσεις της δυναμικής κατάστασης των θαλασσών και αναδεικνύεται ότι η συστηματική συλλογή και επεξεργασία, μαζί με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών αξιοποίησης τους, μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων για εργασίες μεγάλης και μικρής κλίμακας μελέτης των προοπτικών αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος στον ελλαδικό χώρο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτες, σχήματα και πίνακες
References (1):
  1. Barstow, S.F., Haug, O. και Krogstad, H.E. (1998), Satellite Altimeter Data in Wave Energy Studies, Proc. WAVES'97, ASCE, Vol. 2: 339-354. Beels, C., Henriques, J.C.C., De Rouck, J., Pontes, M.T., De Backer, G. και Verhaeghe, H. (2007), Wave energy resource in the North Sea, Proc. of the 7th European Wave and Tidal Energy Conference, Porto, Portugal. Centre for Renewable Energy Sources, CRES (2006), «Ocean Energy Conversion in Europe. Recent advancements and prospects, published in the framework of the “Coordinated Action on Ocean Energy”», EU project under FP6 Priority: 6.1.3.2.3, Renewable Energy Technologies. Hellenic Centre for Marine Research (2010), «Poseidon System», στο http://www.poseidon. hcmr.gr/index.php (τελευταία επίσκεψη 15.07.2010). Henfridsson, U., Neimane, V., Strand, K., Kapper, R., Bernhoff, H., Danielsson, O., Leijon, M., Sundberg J., Thorburn, K., Ericsson, E. και Bergman, K. (2006), «Wave energy potential in the Baltic Sea and the Danish part of the North Sea, with reflections on the Skagerrak», Renewable Energy 32(2), Οκτώβριος: 2069-2084. Καλογεροπούλου, Τ.Χ. (2010), Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Lefèvre, J.M., Aouf, L., Skandrani, C. και Queffeulou, P., 2006, Contribution of Satellite Altimetry to Wave Analysis and Forecasting, 15 years of progress in radar altimetry Symposium, Venice, Italy. Μανούρης, Γ.Κ., Γιούτσου, Α. και Κασσιός, Κ. (2005), Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παράκτιες ζώνες, Heleco ’05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου. Μουρμούρη, Α. (2010), «Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών. Επτά ζητήματα-κλειδιά για την εφαρμογή της», Τεχνικά Χρονικά, Μάρτιος-Απρίλιος 2010: 83-95. Pontes, T.M. (1998), «Assessing the European Wave Energy Resource», Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 120: 226-231. Pontes, T.M. και Falcão A. (2001), Ocean Energies. Resources and Utilization, World Energy Council 18th Congress, Buenos Aires, October. Saĝlam, M., Sulukan, E. και Uyar, T.S. (2010), «Wave Energy and Technical Potential of Turkey», Journal of Naval Science and Engineering 6(2): 34-50. Σουκισιάν, Τ.Χ. και Προσπαθόπουλος, Α.Μ. (2003), «Εφαρμογή του Κυματικού Μοντέλου 3ης Γε- νιάς WAM-Cycle 4 στο Αιγαίο Πέλαγος», Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ 1-2: 7-19. U.S. Army Corps of Engineers (USCOE) (2002), Engineering and Design-Coastal Engineering Manual – Part II, EM 1110-2-1100, CECW-EW Washington, DC 20314-1000. WAMDI-Group (1988), «The WAM model. A third-generation ocean wave prediction model», Journal Phys. Oceanography 18(12): 1775-1810. World Energy Council, WEC (1993), Renewable Energy Sources: 2000-2020. Opportunities and Constraints, Λονδίνο: World Energy Council. World Meteorological Organization, WMO (1998), Guide to Wave Analysis and Forecasting, WMO No 702, δεύτερη έκδοση.