Η περί Παρακλήτου-Πνεύματος διδασκαλία του Ευαγγελιστού Ιωάννου : υπό το πρίσμα της καθόλου βιβλικής πνευματολογίας

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΓ, No.1, 1976, pages 337-423

Issue:
Pages:
337-423
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνέχεια εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος KB'.