Τεκμηρίωση χωρικής και χρονικής εξέλιξης του ελλαδικού χώρου : Οντολογική τυποποίηση των ιστορικών χαρτών μιας δικτυακής πύλης

Part of : Γεωγραφίες ; Vol.23, 2014, pages 10-25

Issue:
Pages:
10-25
Parallel Title:
Documentation of the spatio-temporal evolution of the Greek state : Ontological standardization for the historical maps of a web portal
Author:
Abstract:
Οι ιστορικοί χάρτες αποτελούν σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας. Αφενός, εκτός από την αισθητική αξία τους, φέρουν πολύτιμη ιστορική πληροφορία και αποτελούν το απαραίτητο γεωγραφικό υπόβαθρο για πλήθος εφαρμογών. Αφετέρου, αποδίδουν την εξέλιξη και τις μεταβολές στο χώρο και το χρόνο των γεωγραφικών οντοτήτων που απεικονίζουν. Προκειμένου, ωστόσο, να τυποποιηθούν σαφέστερα οι ιστορικοί χάρτες και να αποτελέσουν εύχρηστη πηγή ανάκτησης ιστορικών δεδομένων είναι απαραίτητη η σημασιολογική τεκμηρίωσή τους. Για την επίτευξη αυτού, προτείνεται ως μέθοδος η δόμηση χαρτογραφικών οντολογιών. Μια χαρτογραφική οντολογία ορίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χάρτη αλλά και τις έννοιες και τις σχέσεις των οντοτήτων που αναπαριστώνται, αποκαθιστώντας έτσι, τυχόν εννοιολογικές ασάφειες και αποκαθιστώντας τη σύνδεση μεταξύ ιστορικού και σύγχρονου γεωγραφικού υπόβαθρου. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πρώτα βήματα της ανάπτυξης μιας οντολογίας για το χάρτη «Carte de la nouvelle frontière Turco-Grecque», εστιάζοντας στα σύνορα της χώρας που αυτός απεικονίζει και τις αλλαγές τους έως σήμερα.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, χάρτες και σχήματα
References (1):
  1. Λιβιεράτος Ε., 2009. Χαρτογραφικές περιπέτειες της Ελλάδας 1821-1919. Εκδόσεις Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.Στεφανάκης Ε., 2002. Φύση και καταγραφή γεωγραφικών δεδομένων.Σημειώσεις μαθήματος, Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,Τμήμα Γεωγραφίας.Τομαή Ε., Πανόπουλος Γ., 2004. Ανάπτυξη Μοντέλων Χώρο-Χρονικής Συμπεριφοράς Οντοτήτων. Τεχνική Έκθεση, ΠρόγραμμαΕνίσχυσης Βασικής Έρευνας «Θαλής», Εθνικό ΜετσόβιοΠολυτεχνείοAbraham, T. and Roddick, J.F., 1996. Survey of Spatio-TemporalDatabases. Technical Report CIS-96-011, School of Computerand Information Science, University of South Australia.Bittner T., Smith B., 2003. Directly depicting granular ontologies. 1stInternational Workshop on Adaptive Multimedia Retrieval,Hamburg.Borbinha J., Pedrosa G., Luzio J., Manguinhas H., Martins B., 2009.The DIGMAP Virtual Digital Library. e-Perimetron, 4(1), pp.1-8.Claramunt, C. and Thériault, M., 1996. Towards Semantics for ModelingSpatio-Temporal Processes within GIS, Advances inGIS Research II. Seventh International Symposium on SpatialData Handling (SDH’96).Grenon P., Smith B., 2004. SNAP and SPAN: Towards DynamicsSpatial Ontology. Spatial Cognition and Computation, 4(1),pp. 69-104.Gruber T., 1993. A Translation Approach to Portable Ontology Specifications.Knowledge Acquisition, 5(2), pp. 199-220.Guarino N., 1998. Formal Ontology and Information Systems. FormalOntology in Information Systems, Amsterdam: IOSPress.Guarino, N. and Giaretta, P., 1995. Ontologies and knowledgebases:towards a terminological clarification. In Mars N. (editor),Towards very large knowledge bases, pp. 25-32. Amsterdam:IOS Press.Jenny B., Weber A., Hurni L., 2007. Visualizing the Planimetric Accuracyof Historical Maps with MapAnalyst. In: Oehrli, M.(editor). 22nd International Conference on the History ofCartography ICHC, pp. 62-63, Berne, Switzerland, July 8-13, 2007.Kauppinen T., Paakkarinen P., Mäkelä E., Kuittinen H., Jari VäätäinenJ., Hyvönen E., 2010. Geospatio-temporal SemanticWebfor Cultural Heritage. Chapter in Digital Culture and ETourism:Technologies, Applications and Management Approaches.Miltiadis Lytras, Ernesto Damiani, Lily Diaz andPatricia Ordonez De Pablos (editors), IGI Global.Langran, G., 1992. Time in Geographic Information Systems. Taylor& Francis.Montaner C., 2009. Disseminating Digital Cartographic Heritage:Standards and infrastructures. e-Perimetron, 4(1), pp. 53-54.Pavlopoulos, A., and Theodoulidis, B., 1998. Review of Spatio-TemporalData Models. Technical Report, University of ManchesterInstitute of Science and Technology, Manchester,United Kingdom.Simon R., Sadilek C., Korb J., Baldauf M.,Haslhofer B., 2010. TagClouds and Old Maps: Annotations as Linked SpatiotemporalData in the Cultural Heritage Domain. Workshop OnLinked Spatiotemporal Data 2010, held in conjunction withthe 6th International Conference on Geographic InformationScience (GIScience 2010), September 14 - 17, 2010, Zurich,Switzerland.Smith, B., 2012. Basic Formal Ontology 2.0, Draft Specification andUser’s Guide,http://ncorwiki.buffalo.edu/index.php/Basic_Formal_Ontology_2.0.Smith, B., Varzi, A. C., 2000. Fiat and bona fide boundaries. Philosophyand phenomenological research, 60(2), pp. 401–420.Svedjemo G., Jungert E., 2005. Ontology over the Historical Maps ofGotland 1693-1705. SCANGIS, June 13-15, 2005, Stockholm.Virrantaus, K. V., Fairbairn, D. F., & Kraak, M. J., 2009. ICA researchagenda on cartography and GI science. The CartographicJournal, 46, pp. 1-14.Wolf E.B., 2009. Ontology Driven Generalization of CartographicRepresentations by Aggregation and Dimensional CollapseIn: Bernstein, A., Karger,D. R.,Heath, T., Feigenbaum, L.,Maynard,D., Motta, E. and Thirunarayan, K. eds., InternationalSemantic Web Conference. Chantilly, VA: SpringerBerlin /Heidelberg, pp. 990-997.Worboys, M. F., 1994. Unifying the Spatial and Temporal Componentsof Geographical Information, Advances in GIS Research.Sixth International Symposium on Spatial Data Handling(SDH’94).Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Διαθέσιμο στο:www.elia.org.gr [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, 1881. Υπουργείο Εξωτερικών – Διεθνείς Συμβάσεις. Διαθέσιμο στο: http://www.mfa.gr/toypourgeio/diethneis-symvaseis/semantikes-diethneissunthekes-pou-aphoroun-ten-ellada.html [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].Change ontology. Διαθέσιμο στο: http://linkedearth.org/change/ns/[τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].CultureSampo - Finnish Culture on the Semantic Web 2.0. Διαθέσιμοστο: www.kulttuurisampo.fi [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].DIGMAP (Discovering our Past World with Digitised Maps). Διαθέσιμο στο: http://portal.digmap.eu/ [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].Europeana. Διαθέσιμο στο: http://www.europeana.eu/ [τελευταίαπρόσβαση Αύγουστος 2013].EuropeanaConnect. Διαθέσιμο στο: www.europeanaconnect.eu [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].ICA Working Group on Digital Technologies in Cartographic Heritage.Διαθέσιμο στο: http://xeee.web.auth.gr/ICA-Heritage/[τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].Linked Data. Διαθέσιμο στο: http://linkeddata.org [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].PhilaPlace. Διαθέσιμο στο: www.philaplace.org [τελευταία πρό-σβαση Αύγουστος 2013].SPARQL. Διαθέσιμο στο: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/[τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].Time ontology. Διαθέσιμο στο: http://www.w3.org/TR/owl-time/ [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].The Protégé Ontology Editor and Knowledge Acquisition System.Διαθέσιμο στο: http://protege.stanford.edu [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].[τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].W3C. Διαθέσιμο στο: www.w3.org [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος2013].Wordnet, A lexical database for English. Διαθέσιμο στο: http://wordnet.princeton.edu/ [τελευταία πρόσβαση Αύγουστος 2013].