Η νέα πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 2014-2020 : Μια πρώτη ανάλυση και κριτική

Part of : Γεωγραφίες ; Vol.23, 2014, pages 26-40

Issue:
Pages:
26-40
Parallel Title:
The new Economic, Social and Territorial Cohesion Policy 2014-2020 : A first critical analysis
Author:
Abstract:
Το άρθρο παρουσιάζει και αναλύει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική Οικονομικής, Κοινωνικής και Εδαφικής Συνοχής, για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2013. Στο πρώτο τμήμα του άρθρου αναλύονται τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της νέας Πολιτικής Συνοχής (νέα ταξινόμηση περιφερειών, ποσά και διάρθρωση των ενισχύσεων ανά κατηγορία περιφέρειας, κ.λπ.) και οι διαφαινόμενες επιπτώσεις στην περίπτωση της Ελλάδας και των ελληνικών περιφερειών. Στο δεύτερο τμήμα αναλύονται οι προτεινόμενες μεταβολές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ στο τρίτο και τελευταίο τμήμα ακολουθεί μια συνθετική συζήτηση των ανωτέρω, που στοχεύει να αναδείξει τις αντιθέσεις του νέου πολιτικού και οικονομικού τοπίου της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ-27.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες
References (1):
  1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2012) 388 τελικό, Τροποποιημένη πρόταση “Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 ” 6/7/2012, Ε.Ε., Βρυξέλλες Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, EUCO 37/13 (2013), Συμπεράσματα, Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, 8/2/2013, Ε.Ε., Βρυξέλλες ΕΣΠΑ (2007), Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Μητσός, Α. (2012) Ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός ως η Ευρωπαϊκή απάντηση στην πρόκληση της ανάπτυξης ή απλό εργαλείο αναδιανομής; Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και η θέση της Ελλάδας σε αυτό (Κεφ.2), στο τόμο Aξιολόγηση των επιδράσεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας των πολιτικών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Μέρος 2ο, ΕΛΙΑΜΕΠ-ΤτΕ διαθέσιμο και στο http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/10/ΜΕ- ΛΕΤΗ-ΕΛΙΑΜΕΠ-Β-ΜΕΡΟΣ1.pdf Μούσης, Ν. (2011), Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολι- τική, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Συμβούλιο της Ε.Ε (2012), 9772/12 Σημείωμα της Προεδρίας Δια- πραγματευτικό Πλαίσιο, 14/5/2012, Βρυξέλλες Συμβούλιο της ΕΕ (2012), 11539/12, Σημείωμα της Προεδρίας: ΠΔΠ 2014-2020-Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, 19/6/2012, Βρυξέλ- λες, διαθέσιμο και στο www.register.consilium.europa.eu/ pdf/el/12/st11/st11539.el12.pdf Bachtler, J. (2010) Place based policy and regional development in Europe, Horizons, 10 (44), 54-58 Barca, F., McCann, P. and Rodriguez-Pose, A. (2012), The case for regional development intervention: place based versus place neutral approaches. Journal of Regional Science, 52, pp.134–152. Barca, F. (2009) An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: A placebased approach to meeting European Union challenges and expectations, Brussels Bolton, R. (1992) Place prosperity Vs people prosperity revisited an old issue with a new angle, Urban Studies 29(2), 185-203 Council of the European Union- General Affairs meeting (2011), Cohesion Policy post 2013, 16-12-2011 Council of the European Union- Presidency Note , 11027/12 ADD 4 REV 1, Cohesion Policy legislative package - Presidency compromise on thematic performance, 20/6/2012, Brussels Council of the European Union- Presidency Note , 11027/12 ADD 1 REV 2, Cohesion Policy legislative package - Presidency compromise on thematic concentration, 26/6/2012, Brussels Council of the European Union- Press release 11221/12 Presse 262, Council agrees on further elements of new EU cohesion policy , 26/6/2012, Luxembourg European Commission SEC (2008) Regions 2020: An Assessment of Future Challenges for EU Regions, Brussels European Commission, COM(2011α) 500 final “A Budget For Europe 2020 (2011)- Part I“ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, EC: Brussels European Commission, COM(2011β) 500 final “A Budget For Europe 2020 (2011)- Part II - Policy Fiches “ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, EC: Brussels European Commission, SEC (2011) 868 final, Staff Working Paper (2011), “A Budget for Europe 2020: the current system of funding, the challenges ahead, the results of stakeholders consultation and different options on the main horizontal and sectoral issues”, EC: Brussels European Commission, COM (2011) 615 final “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the ERDF, the ESF, the Cohesion Fund, the EAFRD, and the EMFF covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) 1083/2006” EC: Brussels Hadjimichalis, C. (2011) “Uneven geographical development and socio-spatial justice and solidarity: European regions after the 2009 financial crisis”, European Urban and Regional Studies, 48:3, pp. 254-274 Mendez, C. (2011) EU Cohesion Policy and Europe 2020: Between place-based and people-based prosperity, Paper for presentation at the RSA Cohesion policy network conference, 29-30 November 2011, Vienna OECD, (2009) Regions Matter. Economic recovery, innovation and sustainable growth. Paris:OECD Stahlecker, T. and Koschatzky, K., (2010), Cohesion policy in the light of place based innovation support: New approaches in multi-actors, decentralized regional settings with bottom-up strategies?, Working Papers Firms and Region, No R1/2010, Fraunhofer ISI: Karlsruhe Swedish Presidency (2009) Make use of the territorial potential! Swedish EU Presidency Conference, Kiruna Winnick L. (1966), “Place Prosperity vs. People Prosperity: Welfare Considerations in the Geography of Economic Activity” Essays in Urban Land Economics. LA: Real Estate Program, UCLA.