Συγκριτική προσέγγιση των χωρικών αλλαγών στις μητροπολιτικές περιοχές της πόλης του Μεξικού και της Κωνσταντινούπολης

Part of : Γεωγραφίες ; Vol.23, 2014, pages 53-66

Issue:
Pages:
53-66
Parallel Title:
A comparative approach os spatial changes in metropolitan areas of Mexico City and Istanbul
Author:
Abstract:
Η εργασία διερευνά τις χωρικές επιπτώσεις από τις τάσεις «μητροπολεοποίησης» στην Πόλη του Μεξικού και στην Κωνσταντινούπολη. Φωτίζει τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των αστικών τοπίων και χρησιμοποιεί συγκριτική ανάλυση που βασίζεται στη λεγόμενη «οικο-τοπιακή» προσέγγιση. Χρησιμοποιεί τηλεπισκόπηση σε συγκεκριμένες περιοχές και ενδεικτικούς επιτόπιους ελέγχους.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, χάρτες και σχήματα
References (1):
  1. BARTU CANDAN, A., KOLLUOGLU, B. (2008), «Emerging spaces of neoliberalism: A gated town and a public housing project in Ιstanbul», New Perspectives on Turkey, 39, 2008: 5-46. BERQUE, A., (1995), Les raisons du paysage. De la Chine antique aux environnements de synthèse, Paris: Hazan. BOLIVAR, A., COULOMB, R., MUÑOZ, C., coordinadores (1993), «Metrópoli, Globalidad y Modernización. Mexico - Santiago de Chile». Mexico: Libros de Cotidiano. BOOKCHIN, M. (1979), Τα όρια της πόλης, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος. BOURDIEU, P. (dir.), (1993), La misère du monde, Paris: Seuil. CELECIA, J. (1998), Desarrollo sostenible y ciudad : mas alla del virtuoso discurso. Ciudades, 37, 1-3/1998, RNIU, Puebla: 12-25 CMAU (2000), «Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México» Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos. DAVIS, M. MONK, D. (2008), Paradis Infernaux, Paris: Les Prairies Ordinaires. DELER, J.P., LE BRIS, E., SCHNEIER, G. (éditeurs) (1998), «Les métropoles du Sud au risque de la culture planétaire». Paris: Karthala DELER, J.P. (1994), «La ville en Amérique Latine». Problèmes d’Amérique Latine 14/1994, 37-46. La documentation Française. DF. (2010)a, http://www.mexicocity.gob.mx/ contenido. php? cat= 11300&sub=5&idioma=es (21/10/2010) DF. (2010)b, http://www.edomex.gob.mx/poblacion/ docs/2009/ PDF/ ZMVM.pdf (21/10/2010) DUREAU, F., DUPONT, V., LELIÈVRE, E., LEVY, J.P., LULLE, T., (éditeurs) 2000, «Métropoles en mouvement. Une comparaison internationale». Paris: Anthropos-Economica, IRD ERKIP, F. (2000), «Global transformations versus local dynamics in Istanbul. Planning in a fragmented metropolis». Cities, Vol17, No5, 2000:371–377, ESEN, O. (2009), «Learning from İstanbul. The city of İstanbul» Material production and production of the discourse. Istanbul. GARZA, G. coord, (2000), La Ciudad de Mexico en el fin del segundo Milenio - Mexico: Colegio de Mexico GDF Great Istanbul (2010), http://www.greatistanbul.com/numbers.htm (21/10/2010) και http://www.ibb.gov.tr/en-US/Organization/MunicipalHistory/ Pages/AnaSayfa.aspx HARVEY, D., (2006), Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso. HIERNAUX, D., TOMAS, F. coord., (1994), Cambios Económicos y periferia de las grandes ciudades. El caso de la Ciudad de México, Mexico: UAM-X&IFAL. INEGI, (2010), Απογραφή 2005, http://www.inegi.org. mx /lib/ Olap/consulta/ general_ver4 (21/10/2010) INURA (1998), Possible urban worlds. Urban strategies at the end of the 20th century, Birkhauser Verlag, Zurich INURA (2009), 19th INURA Conference. Istanbul 27/6-3/7/2009. http://inuraistanbul2009.wordpress.com INURA (2010), 20th INURA Conference Zurich 27-30/6/2010 http://www.inura.org/2010/welcome.html JALABERT, G. (coord.) (2001), Portraits des grandes villes. Sociétés, pouvoirs, territoires, Toulouse: Presses universitaires du Mirail JIMENES, M., TANG, BO-SIN., YALCHINTAN, M.C., ZIBEL, E. (2002), «The Global City Hypothesis for the periphery. A comparative case study of Mexico City, Istanbul and Guangzou», στο: Thomley A., Rydin Y., 2002 Plannining in a global Era, Ashgate Publishing, Ltd: 47-77. KEYDER, C. (2005), «Globalization and social exclusion in Istanbul ». International Journal of Urban and Regional Research Vol.29.1, 3/2005:124–134. LEFEBVRE, H. (2000), La production de l’espace, Paris: Anhtropos. LEONTIDOU, L. (2006), The Mediterranean city in transition, New York, Cambridge: Cambridge University Press Human Geography. MASSEY, D. & ALLEN, J., coord. (1984), Geography Matters!, Cambridge University Press& Open University. MASSEY, D. (2008), Για το χώρο, Aθήνα: Ελληνικά Γράμματα.. McFARLANE, C. (2010), «The Comparative City: Knowledge, Learning, Urbanism». International Journal of Urban and Regional Research Vol.34.4, 12/2010: 725–742 MMI (2005), Metropolitan Municipality of Istanbul, Earthquake Master Plan for Istanbul, executive summary, 2005. http://www.greatistanbul.com/district.htm (πρόσβαση 6/10/2010 και 21/10/2010) NAVEH, Z. (2000), «Wat is holistic landscape ecology ? A conceptual introduction». Landscape and Urban Planning, 50: 7-26. NEUWIRTH, R. (2007), «Security of tenure in Istanbul: the triumph of the ‘self service city’. Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements 2007. http://www.unhabitat. org/grhs/2007 ONU-HABITAT (2010), STATE OF THE WORLD’S CITIES 2010/2011 PC_UK, (2009), Pricewaterhouse Coopers UK. Economic Outlook (11/2009) PETROPOULOU, C. (2003), “Étude comparée des changements périurbains. Les quartiers spontanés à Athènes et à Mexico”. Thèse de Doctorat. ULP-Στρασβούργο PETROPOULOU, C. (2011), Développement urbain et éco-paysages urbains, Paris: L’Harmattan. PRADILLA COBOS, E. (2008), Existen ciudades globales en America Latina ? CIUDADES 77, 1-3/2008: 2-8, Puebla: RNIU. RAMADIER, T., PETROPOULOU, C., HANIOTOU, H., BRONNER, A-C., ENAUX, C., (2007), «Mobilité quotidienne et morphologie urbaine» In Theriault M., Desrosiers F., «Information Géographique et Dynamiques Urbaines», Lavoisier-Hermès, Paris: 319-346. ROBINSON, J. (2011), «Cities in a World of Cities: The Comparative Gesture». International Journal of Urban and Regional Research Vol.35,1/1/ 2011: 1–23 ROY, Α. (2009), «The 21st-Century Metropolis: New Geographies of Theory». Regional Studies, Vol.43.6, 7/2009: 819–830 SHATKIN, G. (2007), «Global cities of the South: Emerging perspectives on growth and inequality» Cities, Vol.24, No.1, 2007: 1–15 SASSEN, S. (2006) Cities in a World Economy, N.Y: Pine Forge Press. TAN, P. (2009)a, «Tophane: The Closing-In of an Istanbul Neighbourhood ». Sarai Reader, Frontiers, 2007:484-490. TAN, P. (2009)b, «Istanbul Gated communities». Bidoun Magazine www.bidoun.com TAΥLOR, P.J. (2000), «World Cities and Territorial States under Conditions of Contemporary Globalization. The 1999 Annual Political Geography Lecture». Political Geography, 19 (1), 2000: 5-32. TAYLOR, P.J. (2005), «Leading World Cities: Empirical Evaluations of Urban Nodes in Multiple Networks». Urban Studies, 42, 9: 1593-1608 TERKENLI T. (2001), «Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural image». Landscape and Urban Planning 57, 2001 : 197-208. VALENZUELA, A. (2006), «Mexico City – Megacity». Interim Report. Center for Sustainable Urban Regeneration. The University of Tokyo. Παρουσίαση στο ΤΜΧΑ – ΑΠΘ 2010. WALLERSTEIN, Ι. (2009), «Για να καταλάβουμε τον κόσμο μας. Εισαγωγή στην Ανάλυση Κοσμοσυστημάτων». Θεσσαλονίκη: Θύραθεν. ZONNEVELD, I. (1994), «Landscape ecology and ecological networks ». In: Cook E., Van Lier H. κ.α. «Landscape planning and ecological networks». Amsterdam: Elsevier Science B.V.: 8-20. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ., ΠΑΝΓΚΑΣ, N. (2006), «Χωροταξική προσέγγιση του περιαστικού χώρου με βάση την τοπιο-οικοσυστημική θεώρηση», Γεωγραφίες No12, 2006: 69-83. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ., ΡΑΜΑΝΤΙΕ T. (υπό έκδοση), Αστικά τοπία και καθημερινή κινητικότητα.