Αι εν Παλαιστίνη Αρχαιολογικαί έρευναι και η Αγία Γραφή : Χρονολογικός πίναξ

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΙΖ, No.1, 1971, pages 641-708

Issue:
Pages:
641-708
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια