Αι περί τέχνης ιδέαι της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΔ, No.1, 1980, pages 609-629

Issue:
Pages:
609-629
Section Title:
Επιστημονικαί εργασίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):