Η απελευθέρωσις των δούλων : συμβολή των ι. κανόνων εις την ερμηνείαν του χωρίου: «Aλλ' ει και δύvασαι ελεύθερος γενέσθαι, μάλλον χρήσαι» (Α' Κορ. 7,21)

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΔ, No.1, 1980, pages 695-708

Issue:
Pages:
695-708
Section Title:
Επιστημονικαί εργασίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):