Solon - Schöpfer der politischen und rechtlichen Grundwerte Europas : Freiheit, Gleichheit, politische Teilhabe

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.46, 2016, pages 9-22

Issue:
Pages:
9-22
Parallel Title:
Σόλων-εμπνευστής των θεμελιωδών πολιτικών, νομικών και ηθικών αξιών της Ευρώπης : Ελευθερία, ισότητα, πολιτική συμμετοχή
Author:
Abstract:
Ο Σόλων δεν υπήρξε μόνον ο σπουδαίος νομοθέτης που σφράγισε τη μετάβαση από τον 7°° στον 6° αι. π. Χ. Καθώς, ουσιαστικά, η ίδια η αντίληψη περί δικαίου και δικαιοσύνης αποκρυσταλλώνεται για πρώτη φορά στο έργο του, δεν είναι υπερβολικό να υποστηρίξει κανείς ότι ο Σόλων υπήρξε εκείνη η προσωπικότητα που ενέπνευσε αρχικά στον αρχαίο ελληνικό και, πολύ αργότερα, στον ευρωπαϊκό κόσμο τις θεμελιώδεις πολιτικές και νομικές αρχές. Και τούτο διότι έννοιες όπως η ελευθερία, η ισότητα και η πολιτική -νομοθετική συμμετοχή απετέλεσαν το επίκεντρο του νομοθετικού του έργου. Ωστόσο ο Σόλων δεν συνέβαλε μόνον στη διαμόρφωση των νομικών αξιών. Όντας πραγματιστής υπήρξε ο κύριος εμπνευστής της ευνομίας, έννοιας που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση της σύγχρονης αντίληψης περί ενός νομικά δομημένου κράτους καθώς και του κρατικού εκείνου μορφώματος που οι Έλληνες απεκάλεσαν Πολιτεία, μία αντίληψη η οποία στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο ανταποκρίνεται σ' εκείνην της συνταγματικά θεμελιωμένης έννομης τάξης. Κατ' αυτόν τον τρόπο η πολιτική σκέψη του Σόλωνα απετέλεσε πρότυπο όχι μόνο για την Αθήνα, που υπήρξε γι' αυτόν η μητέρα-πόλις, αλλά και για πολλές άλλες αρχαιοελληνικές πόλεις, στη συνέχεια δε και για τον σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Solon's Gesetzgebung, Eunomia, Werte und Rechtsgrundlagen Europa's: Freiheit, Gleichheit, politische Teilnahme, Rechtsstaatlichkeit, Νομοθεσία Σόλωνος, ευνομία, θεμελιώδεις νομικές αρχές της Ευρώπης: ελευθερία, ισότητα, πολιτική συμμετοχή, έννομη τάξη
Notes:
Die mit einem Sternchen* gekennzeichneten Publikationen können von der Homepage des Instituts für Zivilrecht heruntergeladen werden; http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/mitarbeiter/barta/
References (1):
  1. Althoff Jochen/Zeller Dieter 2006: Die Worte der Sieben Weisen. Griechisch und deutsch, hg., übersetzt und kommentiert von ... Mit Beiträgen von M. Asper, D. Zeller und L. Spahlinger (Darmstadt, 2006)Aristoteles, Der Staat der Athener. Übersetzt und hg. von Martin Dreher (Stuttgart, 1997)Aristoteles, Politik. Übersetzt von Eugen Rolfes (Hamburg, 1958)Baita Heinz 1994: Buchbesprechung von M. Walzer. Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit (Frankfurt am Main/New York, 1992), in: LJZ 1994, (1994) 163-165Baita Heinz 2004: Zivilrecht. Grundriss und Einführung in das Rechtsdenken, 2 Bde. (Wien, 20042): Buch- und Internetauflage - http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/Baita Heinz 2010a: ,Graeca non leguntur'? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland'. Archaische Grundlagen, Bd. I (Wiesbaden, 2010)Baita Heinz 2010b:* ,De mortuis nihil nisi bene. Postmortaler Persönlichskeitschutz in der Antike', in: FS für M. Binder (Wien, 2010) 45-56Barta Heinz 2011a:* Die Entstehung der Rechtsgeschichte, in: GS für Theo Mayer-Maly (Wien, 2011) 35-51Barta Heinz 2011b: ,Graeca non leguntur'? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland'. Bd. II/l und II/2 (Wiesbaden, 2011)Barta Heinz 2012:* Antike Rechtsgeschichte - Heute?, in: ZAR 18 (2012) 249-262Barta Heinz 2013:* Die Erfindung der Rechtsvergleichung im antiken Griechenland, in: Mauritsch/Ulf (Hg.) Kultur(en) - Formen des Alltäglichen in der Antike, Bd. II. FS für Ingomar Weiler zum 75. Geburtstag (2013) 673-690Barta Heinz 2014: ,Graeca non leguntur'? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland, Bd. III/l: Das griechische Recht in seinem kulturhistorischen Umfeld - Beispiele aus Dichtung, Geschichtsschreibung, Philosophie und (Kautelar) Jurisprudenz (Wiesbaden, 2014)Barta Heinz 2015:* Verfahrensrecht als frühes Zivilisierungsprojekt - Zur Teleologie rechtlicher Verfahren: Einführung in die 6. Innsbrucker Tagung ,Lebend(ig)e Rechtsgeschichte'2011, in: Barta/Lang/Rollinger (Hg.), Prozeßrecht und Eid. Recht und Rechtsfindung in antiken Kulturen' - Teil I (Wiesbaden, 2015) 1-18Barta Heinz/Mayer-Maly Theo/Raber Fritz 2005: Lebendige Rechtsgeschichte. Beispiele antiker Kulturen: Ägypten, Mesopotamien und GriechenlandBerneker Erich (Hg.) 1968: Zur griechischen Rechtsgeschichte (Darmstadt, 1968)Bringmann Klaus (Hg.), s. Ruschenbusch (2010/2014)Canaris Claus-Wilhelm 1996: Konsens und Verfahren als Grundelemente der Rechtsordnung - Gedanken vor dem Hintergrund der ,Eumeniden' des Aischylos, in: JuS 1996, 573-580Dreher Martin 1997: s. Aristoteles, Der Staat der AthenerEuripides, Sämtliche Tragödien in zwei Bänden. Nach der Übersetzung von J. J. Donner, bearbeitet von R. Kannicht, Anmerkungen von B. Hagen, Einleitung von W. Jens (Stuttgart, 1984, unveränderter Nachdruck der Auflage 19582)Foucault Michel 2010: Der Mut zur Wahrheit. Die Regierung des Selbst und der anderen II. Vorlesung am Collège de France 1983/84. Aus dem Französischen von Jürgen Schröder (Berlin, 2010)Hönn Karl 1948: Solon. Staatsmann und Weiser (Wien, 1948)Honneth Axel 2013: Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit (Berlin, 2013)Illouz Eva 2012/2013: Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung (Berlin, 2012/20132)Illouz Eva 2015: Israel. Soziologische Essays. Aus dem Englischen von Michael Adrian (Berlin, 2015)Latte Kurt 1946/1968: Der Rechtsgedanke im archaischen Griechentum (1946), in: Berneker (Hg.), Zur griechischen Rechtsgeschichte (1968) 77-98Niggemann Ulrich/Ruffing Kai (Hg.) 2011: Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung, 1763-1809. (Historische Zeitschrift, Beihefte, NF., Bd. 55) München/Oldenbourg, 2011Plutarch 1964: Lebensbeschreibungen. Gesamtausgabe. Mit einer Einleitung von O. Seel, Bde. I-VI. Dieser Ausgabe liegt die Übersetzung von J. F. Kaltwasser, 1799-1806, in der Bearbeitung von H. Floerke, 1913, zugrunde (München, 1964)Plutarch 2010: Grosse Griechen und Römer, Bde. I-VI. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Konrat Ziegler und Walter Wuhrmann. Mit einer Einführung von Konrat Ziegler und Hans Jürgen Hillen (Mannheim, 20103)Ruschenbusch Eberhard 1966/1983: Σόλωνος Νόμοι/Solonos Nomoi. Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes. Mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte (Wiesbaden, 1966, unveränderter Nachdruck 1983)Ruschenbusch Eberhard 2010/20142: Solon: Das Gesetzeswerk - Fragmente. Übersetzung und Kommentar. Hg. von K. Bringmann (Stuttgart, 2010/20142)Schiller Friedrich 1790: Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon (1790), in: Schillers Werke XI 6, eingeleitet und hg. von Eduard L. Leuschner (Wien/Hamburg/Zürich, o. J.) 81-116Troje Hans Erich 1971: Europa und griechisches Recht (Frankfurt am Main, 1971)Troje Hans Erich 2005: Bemerkungen zu ,Europa und griechisches Recht', in: Barta/Mayer-Maly/Raber 2005, 270-281Vorländer Hans 1999: Die Verfassung. Idee und Geschichte (München, 1999)Walzer Michael 1983/1992: Sphären der Gerechtigkeit (München, 1992)Weiler Ingomar 1980: Zum Schicksal der Witwen und Waisen bei den Völkern der Alten Welt, in: SAECULUM XXXI (1980) 157-193Weiler Ingomar (Hg.) 1988: Soziale Randgruppen und Außenseiter im Altertum (Graz,1988)West Martin L. (Ed.) 1992: Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantati, Vol. II (Oxford,1992)Wilamowitz-Moellendorff Ulrich von 1893/1966: Aristoteles und Athen, Bd. I und II (Berlin, 1893; Berlin/Dublin/Zürich, 19662)