Το νέο σύστημα δικαίου στη Μακεδονία μετά και κατά την απελευθέρωση των Νέων Χωρών από τον οθωμανικό ζυγό

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.46, 2016, pages 275-364

Issue:
Pages:
275-364
Parallel Title:
Das neue Rechtssystem in Makedonien nach und während der Befreiung der neuen Länder von der osmanischen Besatzung
Author:
Abstract:
2) Die Befreiung von Thessaloniki, ein neuer Beginn für den Aufbau der Verwaltung in Makedonien.5) Ankunft Raktivans 30-10-1912 in Thessaloniki.6) Ausdruck der Sensibilität der Regierung für die moslemischen und jüdischen Gemeinden.7) Aufrechterhalten des status quo.10) Bewertung der Sonderfaktoren des Volksvermögens von Makedonien.20) Besondere persönliche und administrative Fürsorge für die Altertümer Makedoniens.21) Zuschreibung entscheidender Bedeutung der Gesundheitsangelegenheiten durch das Organisieren eines Zentrums für das Gesundheitsamt in Thessaloniki.22) Die Förderung der technischen Ausbildung, Raktivans grundlegendes Bildungsziel.25) Sonder-Gerichtsbarkeit der militärischen Behörde, als Element der Staatssouveränität.27) Die Fürsorge für das Gerichtswesen, die wesentlichen Ideale von Raktivan.28) Bezug auf die griechische Gerichtsorganisation.29) Schwierige Anwendung der osmanischen Rechtsordnungen über die gerichtlichen Gebühren und Ersetzung ihrer Einnahmen durch Rechtsordnungen von relevanten griechischen Gesetzen.30) Begründung der Einordnung von strafrechtlichen Anordnungen in die griechische Rechtsordnung.34) Einordnung der von den moslemischen Gerichten rechtshängigen Prozesse, an die griechischen Gerichte, in Verbindung mit den moslemischen kirchlichen Gerichten.41) Das unmittelbare Verbot von Übertragungsakten hat zur Rettung des osmanischen Grundbuches von Thessaloniki geführt.42) Erhaltung der Rechtsordnungen von Den Haag von 1907 zur Anwendung der Gesetzgebung der vorherigen Herrschaft.44) Die Spezifizierung der rechtlichen Regelungen des Gesetzes ,ΔΡΛΔ' in der politischen Verwaltung der besetzten Länder.52) Erhaltung der speziellen Gerichtsbarkeit der vorhandenen sakralen moslemischen Gerichte, sowie der Zuständigkeiten des gemischten Rates des ökumenischen Patriarchats.53) Die Grenzen der Zuständigkeiten von Rechtsanwälten, Notaren und offiziellen Dolmetschern.55) Die Folgen der rückwirkenden Geltung 6-10-1912 des Gesetzes ,ΔΡΛΔ'/28-2-1913.56) Das Gesetz 80/16-11-1913, Modifizierung des Gesetzes ,ΔΡΛΔ'.57) Beweis der konsequenten Einhaltung der Prinzipien des Vertrags von Den Haag.59) Wesentlicher Beitrag Raktivans in der Verfassung des Gesetzes 147/5-1/1-2/1914 für die anzuwendende Gesetzgebung in den angeschlossenen Ländern.60) Analyse der Artikel 5 und 6 des Athener Vertrags für Eigentumsangelegenheiten.61) Schlussfolgerung aus den vorherigen Regelungen zum Schutz aller Privatrechte (oderEigentumsrechte), die während des osmanischen Regimes errungen wurden.63) Gesetzliche Einführung der Umwandlung der osmanischen Eigentumsrechte in Volleigentumsrechte.68) Die ausdrückliche Anerkennung des osmanischen Eigentumssystems aufgrund des Gesetzes 147/1914 wird endgültig.69) Die wesentliche Anerkennung der osmanischen Rechtsordnungen über den Boden im ganzen Staat, hat als Grundlage das Gesetz 1072/1917.70) Obwohl das Gesetz 147/1914 durch das Einführungsgesetz des Zivilgesetzbuches offiziell abgeschafft worden ist, wurde es im Artikel 51 des Einführungsgesetzes eingegliedert.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Απελευθέρωση Νέων Χωρών 1912-1913 (Μακεδονίας Ηπείρου Θράκης Κρήτης κ.ά., Το νέο σύστημα Δικαίου στη Μακεδονία, Πρώτος Γενικός Αντιπρόσωπος ελληνικής Κυβερνήσεως ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, Διοικητική και νομοθετική διαμόρφωση των προβλημάτων στις υπηρεσίες και στον εθνικό πλούτο, Μέριμνα για τη Δικαιοσύνη και την εφαρμογή του Δικαίου, Μέτρα για την κτηνοτροφία τα δάση τους αγρούς, Φροντίδες για τις αρχαιότητες την υγεία και τη βιομηχανία, Εφαρμογή διατάξεων διαχρονικού δικαίου στην ένταξη των οθωμανικών δικαιωμάτων ιδιωτικού δικαίου στην ελληνική δικαιοταξία, Τελική νομοθετική αναγνώριση του οθωμανικού γαιοκτητικού συστήματος, Befreiung von Neuen Ländern 1912-1913 (von Makedonien Epirus Thrakien Kreta u.a.), Das neue Rechtssystem in Makedonien, Erste generell Vertreter der griechischen Regierung Konstantinos Raktivan, Administrative und gesetzliche Bildung der Angelegenheiten in den Behörden und im nationalen Schatz, Fürsorge für das Gerichtswesen und die Rechtsanwendung, Massnahmen für die Viezucht die Wälder die Felder, Fürsorge für die Altertümer die Gesundheitspflege und die Industrie, Anwendung von diachronischen Rechtsregeln bezüglich der Eingliederung der osmanischen Gerichten für Privatsachen in die griechischen Rechtsordnung, endgültige gesetzliche Anerkennung des osmanischen Bodenseigentumssystems
Notes:
Die interpretierende Wiedergabe statt einer Zusammenfassung entspricht der Nummerierung der Paragraphengliederung, Πανηγυρική Διάλεξη - επιστημονική ανακοίνωση για τα «Εκατό Χρόνια 1912-2012» από την Απελευθέρωση της Μακεδονίας, στην Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, με τίτλο «Το νέο Σύστημα Δικαίου στη Μακεδονία», εκφωνηθείσα την 28η Νοεμβρίου 2012., Επισημαίνεται, επίσης, ότι η παρούσα μελέτη στοχεύει στην κριτική και αξιολογική αποτύπωση του βασικού δικαιικού πλαισίου που εισήχθηκε στη Μακεδονία αμέσως μετά και κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, τονίζοντας τα βασικά δικαιικά συμπεράσματα που κατέληξε η έρευνα του γράφοντος, τόσο από την ενασχόληση του με την ειδική αυτή θεματική, όσο και από παλαιότερα συμπεράσματα του σε αντίστοιχες ή συναφείς μελέτες του, τα οποία επαναξιολογήθηκαν, για να εμφανιστούν με νεότερη ακριβέστερη θεώρηση τους, προκειμένου να συμπληρώσουν την ουσιαστική τεκμηρίωση της μελέτης αυτής, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν, περαιτέρω, αποκλειστικά και μόνο οι απολύτως απαραίτητες παραπομπές στις πηγές, άμεσες διαγνωστικές και έμμεσες, βασικές βιβλιογραφικές, σχετιζόμενες απόλυτα με το θέμα, κι αυτό για την αποφυγή της εν πόλλοίς άσκοπης, για τη δεδομένη χρησιμότητα της παρούσας μελέτης, αξιολογικής αντιμετωπίσεως των αναφυέντων πολυποίκιλων προβλημάτων, που θα προσέθεταν υπέρμετρη έκταση στην ειδική αυτή ανάπτυξη, χωρίς την αναμενόμενη ανταπόκριση, αφού δεν ήταν αυτός ο κυρίαρχος στόχος της μελέτης μας.