[Βιβλιοκριτική] F. Τhiriet, Études sur la Romanie greco-vénitienne (Xe-XVe siècles)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.31, No.1, 1979, pages 251-254

Issue:
Pages:
251-254
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
F. Τhiriet, Études sur la Romanie greco-vénitienne (Xe-XVe siècles), London (Variorum Reprints) 1977. 8o, σσ. 362