[Βιβλιοκριτική] Holy Women of Byzantium. Ten Saint's Lives in English Translation

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 428-430

Issue:
Pages:
428-430
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Holy Women of Byzantium. Ten Saint's Lives in English Translation, edited by Alice-Mary Talbot [Byzantine Saints' Lives in Translation, 1], Washington, D.C., Dumbarton Oaks, 1996, σελ. xxviii + 352.