[Βιβλιοκριτική] Byzantine Magic, Edited by Henry Maguire

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.48, No.1, 1998, pages 185-187

Issue:
Pages:
185-187
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Byzantine Magic, Edited by Henry Maguire [Dumbarton Oaks Research Library and Collection], Washington, D.C., 1995, σελ. 187.