[Βιβλιοκριτική] Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ή εν Μαλαμπάρ τών 'Ινδιών Συριανή Εκκλησία

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΚΖ, No.1, 1956, pages 652-660

Issue:
Pages:
652-660
Section Title:
Κριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ή εν Μαλαμπάρ τών 'Ινδιών Συριανή Εκκλησία. Άνατύπωσις εκ τής «'Ορθοδοξίας», τεύχος β' 1953. Κωνσταντινούπολις 1953 (το τεύχος εκυκλοφορήθη τω 1955) σελ. 92.