Αι έπιπεδόστεγοι μεταβυζαντιναί Βασιλικαί των Κυκλάδων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΓ, No.1, 1962, pages 291-301

Issue:
Pages:
291-301
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνέχεια έκ τής σελ. 1-5 τοΰ προηγουμένου τεύχους, ΣΗΜ. : Ή δημοσίευσις της παρούσης εργασίας διακόπτεται, καθ' δσον αύτη ήδη εκδίδεται αυτοτελώς.