Η περί Αντίχριστου Ιδέα : μελέτη βιβλικοθεολογική - ιστορικοδογματική

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.40, No.1-4, 1969, pages 181-209

Issue:
Pages:
181-209
Parallel Title:
The Idea of the Antichrist : a biblicothelogical-historicodogmatical study
Author:
Abstract:
Η περί Αντίχριστου ιδέα έχει τας ρίζας εις την Π.Δ. και την περί αυτήν Εουδαϊκήν απόκρυφον γραμματείαν, αποτελεί δε διδασκαλίαν σαφώς εσχατολογικήν, απαντώσαν εις την Κ.Δ. και τα συγγράμματα των Πατέρων. Υπό τον Αντίχριστον νοείται ειδικώς ή εσχατολογική εκείνη ανθρωπίνη μορφή, ήτις, σατανοκρατουμένη, μέλλει να αναφανή ολίγον προ τής Δευτέρας Παρουσίας, δια να δώση την φοβερωτέραν μάχην της αντιθέου δυνάμεως εναντίον τής Εκκλησίας. Η περί Αντίχριστου ιδέα εν τη αποκρύφω γραμματείς του Ιουδαϊσμού και εν τη οψιαιτέρα ραββινική διδασκαλία, συνδέεται προς διάφορα υπαρκτά ή μυθολογικά πρόσωπα (Αντίοχος Δ' Επιφανής, Βελίαρ, Άρμηλος). Μετά την περιληπτικήν ταύτην εισαγωγικήν έκθεσιν, ο σ. άρχεται εξετάζων την ιδέαν περί Αντίχριστου εν τη Π.Δ. και δη εν τοις Προφήταις Δανιήλ, 'Ιεζεκιήλ και 'Ησαΐα.
Subject:
Subject (LC):