Αι περί της ιστορίας θεολογικαί αντιλήψεις του Ιγνατίου Αντοχείας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.40, No.1-4, 1969, pages 210-222

Issue:
Pages:
210-222
Parallel Title:
The theological concepts of Ignatius of Antioch concerning history
Author:
Abstract:
Κατά τον ί. Πατέρα, ό Χριστιανισμός αποτελεί βασικώς ύπέρβασιν τοϋ Ίουδαϊσμοΰ. Ή ίδέα περί ενός καί κοινοΰ Θεοΰ εϊς τε τήν Π. καί τήν Κ. Διαθήκην καθιστά νοητήν τήν ύπέρβασιν ταύτην. Ό 'Ιουδαϊσμός εΤναι «προφητεία» καί δ Χριστιανισμός «πλήρωσις». Οΰτως ό νόμος καί οί προφήται δέν καθορώνται πλέον ύπό ίουδαϊκόν, άλλ' ύπό χριστιανικόν πρίσμα. Ή Π.Δ. είναι τό βιβλίον τοϋ Χριστιανισμοΰ, έρμηνευόμενον έπί τή βάσει τών σωτηριολογικών αληθειών. Πρέπει νά Ισχύη ώς «τύπος» καί ((σκιά» τών Χριστιανικών σωτηριολογικών άρχων καί τρόπων ζωής. Ή θέσις τοϋ 'Ιγνατίου εϊναι: (("Ατοπον έστιν Ίησοΰν Χριστόν λαλεΐν καί Ιουδαΐζειν». Ή χάρις καί το πνεΰμα τοϋ Χρίστου δρουν ήδη, προ τής εμφανίσεως των είς τόν Χριστιανισμόν, είς εξέχοντας άνδρας τής Π.Δ. Οί προφήται είναι «μαθηταί Χρίστου έν πνεύματι». 'Ανήκουν «είς τήν ενότητα τοϋ Ίησοΰ Χρίστου», ήτοι τήν Έκκλησίαν. Τό αυτό ισχύει καί δια τους πατριάρχας. "Οθεν ή ιστορία τοϋ Χριστιανισμοΰ δέν άρχεται μέ τόν σαρκωθέντα Χριστόν, αλλά άρχεται μέ τους προδρόμους τής Π.Δ. Ούτοι είδον τάς άπαρχάς άλλ' ουχί τήν πλήρωσιν. Είς τήν διαμάχην προς τον Ίουδαϊσμδν δημιουργείται ή διπλή άξίωσις της 'Ιστορίας, ώς τήν έξέφρασεν ό 'Ιγνάτιος αποκρούων τους 'Ιουδαίους αντιπάλους του: Ό Χριστιανισμός είναι ή καινή καΐ 6μως παλαιά θρησκεία. Ή είς "Αδου κάθοδος του Χρίστου, παρ' Ίγνατίω, αποκτά τήν έννοιαν δτι δι' αυτής οί πάλαι ποτέ είς Χριστον πιστεύσαντες δίκαιοι της Π.Δ. λυτροΰνται του θανάτου. Κατά τον Ίγνάτιον, ή 'Εκκλησία ενυπάρχει υπολανθάνουσα έν τη Π.Δ. Τάς ίστορικοθεολογικάς σκέψεις του Ι. Πατρός συνοψίζει ή κλασσική αύτοϋ πρότασις: «Ό γαρ Χριστιανισμός ούκ είς Ίουδαΐσμόν έπίστευσεν, άλλ' 'Ιουδαϊσμός είς Χρισπανισμόν». Μέ τήν πεποίθησιν Οτι είς τον Χριστιανισμδν ανήκει «πάσα γλώσσα πιστεύσασα είς Θεόν», ό 'Ιγνάτιος χαράσσει, έξ άλλου, ένα καινον ίστορικον Universalismus, παράλληλον προς τήν θεολογίαν της 'Ιστορίας του Ίουστίνου. Πρβλ. καΐ το του Τερτυλλιανοΰ : «anima naturaliter Christiana.
Subject:
Subject (LC):