Ο άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας, σταθμὸς μέγας εν τη Θεολογία της Εκκλησίας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.45, No.1, 1974, pages 102-128

Issue:
Pages:
102-128
Author:
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. J. Rοldanus, Le Christ et l’ homme dans la théologie d' Athanase d' Alexandrie. Étude de la conjonction de sa conception de l’ homme avec sa christologie, Leiden 1968. Dietrich Ritschl, Athanasius. Versuch einer Interpretation, Zürich 1964. W. Schneemelcher, Athanasius von Alexandrien als Theologe und als Kirchenpolitiker, εν Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 43 (1950/51) 242-256. G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, εν Studia Patristica IV (1962) 36-57 (Tο άρθρον εκυκλοφορήθη εις μετάφρασιν Στυλ. Παπαλεξανδροπούλου υπό τον τίτλον «Η έννοια της δημιουργίας στον Άγιο Αθανάσιο», εν Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Θέματα ορθοδόξου θεολογίας, Αθήναι 1973, σελ. 9-32. Αθ. Γερομιχαλού, Ο ενανθρωπήσας Λόγος του Θεού. Διδασκαλία του Μ. Αθανασίου, Αθήναι 1951. Πάναγ. Δημητροπούλου, Η ανθρωπολογία του Μ. Αθανασίου, Αθήναι 1954. Το αυτού, «Εισαγωγή» (σελ. 19-58 ) εις την έκδοσιν των «Απάντων Μεγάλου Αθανασίου» μετά νεοελληνικής μεταφράσεως του αυτού Παν. Δημητρ., υπό του «Ελληνικού εκδοτικού οργανισμού», 1, Αθήναι 1973.Μιχαήλ Κωνσταντινίδου, Ο Μ. Αθανάσιος και η εποχή του, Αθήναι 1937.J. Pelican, The Light of the World, New York 1962. H. J. Sieben, Zur Entwicklung der Konzilidee. Werden und Eigenart der Konzilsidee des Athanasius von Alexandria, εν Theologie und Philosophie 45 (1970) 353-389. G. Βοildanza, L' appartenenza alla chiesa nel pensiero di S. Athanasio, εν Divinitas 7 (1963) 484-492. H. G. Opitz, Untersuchungen zur Ueberlieferung der Schriften des Athanasius, Berlin 1935. H. Nordberg, Athanasius' tractates contra Gentes and de Incarnatione. An attempt at redating, Helsinki 1961. T. F. Torrance, The Hermineutics of St. Athanasius, εν Εκκλησιαστικός Φάρος 52 (1970) 446-468, 89-106 εξ. Του αυτού, The evangelical significance of the Homoousion, εν Aba Salama V (Athens 1974) 165-167. Του αυτού. Athanasius: A Reassessment of his Theology, ενθ' ανωτ., σελ. 171-187. (Πρόκειται περί ομιλιών, τας οποίας ο συγγραφεύς έκαμεν εις Addis Ababa κατά τας εκεϊ διοργανωθείσας εορταστικάς εκδηλώσεις επί τη 1600ετηρίδι της κοιμήσεως τοΰ Μ. 'Αθανασίου, πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Άξώμης Μεθοδίου).Adolf Laminski, Der Heilige Geist als Geist Christi und Geist der Gläubigen. Der Beitrag des Athanasios von Alexandrien zur Formulierung des trinitarischen Dogmas im vierten Jahrhundert, Leipzig 1969. M. J. Rondeau, Un nouvelle preuve de l’ influence littéraire d' Eusèbe de Cesaree sur Athanase: l’ interpretation de Psaumes, εν Recher. de Science Relig. 56 (1968) 385-434. Ch. Kannengiesser, Le témoignage de Lettres Festales de S. Athanase sur la date de l’ Apologie contre les païens, sur l'incarnation du Verbe, ενθ' ανωτ. 52 (1964) 91-100.M. Merendino, Paschale Sacramentum. Eine Untersuchung über die Osterkatechesen des hl. Athanasius von Alexandrien in ihrer Beziehung zu den frühchristlichen exegetisch-theologischen Überlieferung, Münster 1965. Per.— P. Jοannοu, Rom und der Orient im IV. Jhr. Die Chronologie des Athanasios, Petros und Thimotheos von Alexandrien, εν Εκκλησιαστικός Φάρος 52 (1970) 39-46. J. Coman, Απόψεις τινές της σωτηριολογικής διδασκαλίας του Μ. Αθανασίου, εν Κληρονομία 5 (1973) 330-346. Μ. Τetz, Athanasiana, εν Vigiliae Christianae IX (1955) 159-175.Κωνσταντίνου Καρακόλη, Η εκκλησιολογία του Μ. Αθανασίου, Θεσσαλονίκη 1968. F. L. Cross, The Study of St. Athanasius, Oxford 1945. Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, Αθανάσιος Αλεξανδρείας περί αγίου Πνεύματος κατά τάς προς Σεραπίωνα επιστολάς αυτού, Αθήναι 1971 εκ τού «Εκκλησιαστικού Φάρου» 53 [1971]).C. Shapland, The Letters of S. Athanasius concerning the Holy Spirit, London 1951. R. Weyenborg, Apollinaristic interpolations in the Tomus ad Antiochenos of 362, εν Studia Patristica III (1961) 324-330. Régis Bernard, L' image de Dieu d'après St. Athanase, Paris 1952. Guido Müller, Lexicon Athanasianum, Berlin 1952. Robert W. Thomson, Athanasius. Contra Gentes and De Incarnatione, Oxford 1971. E. Wolf, Asterisci und Obelisci zum Thema: Athanasius und Luther, εν Evangelische Theologie, 1958, σελ. 481-490. Εύ. Θεοδώρου, Τα κύρια γνωρίσματα της προσωπικότητος του Μεγάλου Αθανασίου (ανάτυπον εκ του περιοδ. «Εφημέριος» [1973]), Αθήναι 1973. J. Ν. D. Kelly, The Athanasian Creed, London 1964. P. Meijering, Orthodoxy and Platonism in Athanasius. Synthesis or Antithesis? Leiden 1968. Κ. Καρακόλη, Η Εκκλησία κατά τον Μέγαν Αθανάσιον, εν Γρηγόριος Παλαμάς 48 (1965) 277-289, 354-366. Τ. Orlandi, La traduzione copta dell' Encomio di Atanasio di Gregorio Nazianzeno, εν Le Muséon 83 (1970) 351-366. G. A. Egan, A Treatise attributed to Athanasius εν Le Muséon 80 (1967) 139-151. Anna Marie Adgaard, Christus wurde Mench, um alles menschlich zu überwinden. Athanasius, Contra Arianos III 33, 393C, εν Studia Theologica 21 (1967) 164-181. A. Leith, Reason and revelation in St. Athanasius, εν The Journal of Theology Stadies 39 (1970) 385-396. Διδασκαλία του εν αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου προς Αντίοχον Δούκα (εκδ. το πρώτον Σωφρονίου μονάχου Αγιορείτου εκ Ραιδεστού Κεχοιριόγλου, νυν δε το δεύτερον υπό Σ. Σχοινά), Βόλος 1966. Rudolf Graber (Bischop), Athanasius und die Kirche unserer Zeit. Zu seinem 1600. Todestag, Abensberg, Verlag Josef Kral 1973, σσ. 87.Hermann - Joseph Vogt, Les Patris dans l'histoire de l'Église: Athanase et ses contemporains, εν Concilium 88 (1973) 35-46. Ηλία Μουτσούλα, Η προς Επίκτητον επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου, εν Εκκλησιαστικός Φάρος 55 (1974) 390-409.