Αι Ωδαὶ Σολομώντος : (Εισαγωγή-Κείμενον-Ερμηνεία)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.45, No.4, 1974, pages 608-646

Issue:
Pages:
608-646
Author:
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Abramowski R., «Der Christus der Salomooden»· είς Z.N.W. 35 (1936), σ. 44-69.Arndt W. V. — Gingrich F. W., A Greek-English Lexikon of the N.T. and other Early Christian Literature, Chicago 1957.Arnim J., Stoicorum Veterum Fragmenta, vols. I-IV, Stuttgart 1964.Barrett C. Κ., The Gospel according to St. John, London 1970.Bauer W., Die Oden Salomos· εις Klein Texte... 64, Berlin 1933.Βέλλα Β. Μ., Γραμματική της Εβραϊκής Γλώσσης, Αθήναι 1959.Του Αυτού, Τα Εβραϊκά χειρόγραφα της Κοινότητος τής Δαμασκού, Αθήναι 1961.Του Αύτου, Ο Παις Κυρίου, Αθήναι 1969.Bernard J. Η., The Odes of Solomon· edited with Introduction and Notes· εις Texts and Studies, vol. VIII/3, Cambridge 1912, reprinted 1967.Bonnet M., Acta Apostolorum Apocrypha, vol. II, Hildesheim 1959.Braun F. — M., Jean le Théologien et son Évangile dans l'Église Ancienne, Paris 1959.Βu11mann R., The Gospel of John, Oxford 1971.Garmignac J., «Les affinités qumrâniennes de la onzième Ode de Salomon»· εις Revue de Qumran 3 (1961-2), σ. 71-102.Του Αυτού, «Un Qumrânien converti au Christianisme: l’ auteur des Odes de Salomon»· εις H. Βardtke, Qumran-Probleme (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft 42), Berlin 1963, σ. 75-108.Charlesworth J. H., «The Odes of Solomon — Not Gnostic»· εις C.B.Q. 31 (1969), σ. 457-369.Του Αυτού , «Les Odes de Salomon et le Manuscrits de la Mer Morte»· εις R.B. 77 (1970), σ. 522-529.Του Αυτου, «Qumran, John and the Odes od Solomon»· εις John and Qumran (edited by J.H. Charlesworth, London 1972), σ. 107-136.Charlesworth J. H. — Culpepper R. Α., «The Odes of Solomon and the Gospel of John»· εις C.B.Q. 35 (1973), σ. 298-322.Cohn Leop . — Wendland P., Philonis Alexandrini Opera, vols. I-VII, 2, Berolini 1962.Daniélou J., «Odes de Salomon»· εις Dictionnaire de la Bible, Suppl. VI, σ. 677-684.Dupont — Sommer Α., The Essene writings from Qumran, New York 1962.Frankenberg W., Das Verständnis der Oden Salomos· εις Beihefte zur Z.A.W. XXI, Giessen 1911.Grant R. M., «The Odes of Solomon and the Church of Antioch»· εις J.B.L. 63 (1944), σ. 363-377.Του Αυτού, Gnosticism and Early Christianity. New York 1959.Hennecke Ε. — Schneemelcher W., Neutestamentliche Apokryphen, Ι-ΙΙ, Tübingen 1959/1964.Jonas Η., The Gnostic Religion, Boston 19702.Καραβιδοπούλου Ιωάν. , «Η περί Θεού και άνθρωπου διδασκαλία Φίλωνος του Άλεξανδρέως» · εις «Θεολογία», τομ. ΛΖ (1966), σ. 72-86, 244-261, 372-389.Κlijn Α. F. J., The Acts of Thomas: Introduction-Text-Commentary, Supplement to N.T. V, Leiden, 1972.Lagrange M. — J., Évangile selon Saint Jean. Paris 19252.Lohse Bern. , Die Passa-Homilie des Bischofs Meliton von Sardes· εις Textus Minores, vol. XXIV, Leiden 1958.Mansoor M., The Thanksgiving Hymns· εις Studies on the Text of the Desert of Judah, III, Leiden 1961.Ménard J. — E., L' Évangile de Vérité, Leiden 1972.Mingana Α., «Odes of Solomon»· εις Hastings , Dictionary of the Apostolic Church, vol. II, Edinburgh 1954, σ. 100-106.Μπαλάνου Δ. Σ., Πατρολογία, Εν Αθήναις 1930.Μπρατσιώτου Π. Ι. , Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, Εν Αθήναις 1937.Newbold W. R., «Bardaisan and the Odes of Solomon»· εις J.B.L. 30 (1911), σ. 161-204.Odeberg H., The Fourth Gospel, Amsterdam 1968.Quasten J., Patrology, vols. I-III, Maryland 1962/4.Robinson J. A. T., The Body. A Study in Pauline Theology· εις Studies in Biblical Theology, No 5, London 1966.Sanders J. T., The New Testament Christological Hymns· Their Historical Religious Background· ειις Society for N.T. Studies, Monograph Series, 15, Cambridge, University Press, 1971.Schnackenburg R., The Gospel according to St. John, vol I, New York 1968.Schmidt C. — Ibscher Α., Kephalaia, manichäische Handschriften der Staatlichen Museen Berlin, Band I, Stuttgart 1940.Staeey W. D., The Pauline View of Man in relation to its Judaic and Hellenistic Background, London 1956.Στεφανίδου Β., Εκκλησιαστική Ιστορία, Αθήναι 1970.Τσάκωνα Β. Γ., Το φιλολογικόν και θεολογικόν πρόβλημα της Θεότητος του Χριστού εις τον Απόστ. Παύλον, Αθήναι 1966.Του Αυτού, Η Χριστολογία των Επιστολών του Ευαγγελιστού Ιωάννου, Αθήναι 1970.Του Αυτού, The Angelology according to the later Jewish Literature (Apocrypha-Pseudepigrapha), Athens 1963.Χαστούπη A. IL, To εν τοις χειρογράφοις της Νεκράς Θαλάσσης Έγχειρίδιον Πειθαρχίας, Αθήναι 1957.Χρήστου Π., «Η Υμνογραφία της Αρχαϊκής Εκκλησίας» · εις Επιστημονικήν Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 55-108