[Βιβλιοκριτική] Schürmann Η., Das Lukasevangelium, Μέρος Α'. Υπόμνημα εις Ι, 1-9, 50

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.48, No.2, 1977, pages 430-431

Issue:
Pages:
430-431
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Schürmann Η., Das Lukasevangelium, Μέρος Α'. Υπόμνημα εις Ι, 1-9, 50 (Herders Theol. Komm, zum N.T. τόμ. ΙΙΙ, 1), εκδ. οίκος Herder, Freiburg-Basel-Wien 1969, σσ. V— XLVIII και 1-591