[Βιβλιοκριτική] Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής, Ή ποιητική των Ρωμαίων «νεωτέρων ». Προϋποθέσεις και προεκτάσεις

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.45, No.1, 1995, pages 173-181

Issue:
Pages:
173-181
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής, Ή ποιητική των Ρωμαίων «νεωτέρων ». Προϋποθέσεις και προεκτάσεις [Ελληνική και Ρωμαϊκή Ποιητική], 'Αθήνα 1994, pp. 290 (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης).