Αισχύλου Πέρσαι 1005-1007

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.43, No.2, 1993, pages 281-291

Issue:
Pages:
281-291
Parallel Title:
Eschyle, «Les Perses» 1005-1007
Author:
Abstract:
L'auteur de cette brève étude propose la lecture δαϊμον, ως εθεντ' à la place de celle δαίμονες, < ώ ς > εθετ' de l'édition récente du texte d'Eschyle par M. L. West (BT). La lecture proposée correspond bien aux exigences de métrique et de sens dans le passage discuté. Cette correction soutient l'action d'un démon à travers toute la pièce, action qui trouve sa fin aux vers 1005-1007, en attribuant le désastre de l'armée perse à Xerxès.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ως προς τη δόμηση της η εργασία αυτή οφείλει πολλά στις συμβουλές του καθ. Δ. Ιακώβ, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Από μεθοδολογική άποψη με βοήθησε ιδιαίτερα το άρθρο του Κ. Τσαντσάνογλου, «Αισχύλου Πέρσω 935-940, 944-947», Τιμητικός τόμος Σ. Γ. Καψωμένου, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 155-169.