Ένα ακόμη σπάραγμα του μυθιστορήματος Λίβιστρος και Ροδάμνη : Ό Βατικανος κώδικας Barb. gr. 172

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.43, No.2, 1993, pages 337-359

Issue:
Pages:
337-359
Parallel Title:
Un nouveaufragment du roman «Livistros et Rodamni» : le codex du Vatican Barb. gr. 172.
Author:
Abstract:
L'auteur publie et présente un fragment de 150 vers environ du roman, conservé dans le manuscrit Vat. Barb. gr. 172. La comparaison avec les autres' versions du roman montre que le texte du fragment appartient à un ensemble de versions plus récentes et qu'il est proche du manuscrit de l'Escoriai, sans en être toutefois une copie. Le passage correspondant de Livistros, extrait du Vat. gr. 2391 encore inédit, est publié en appendice.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τή Βατικανή Βιβλιοθήκη για τήν προμήθεια τών μικροταινιών και τήν άδεια δημοσίευσης του κειμένου. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ole Smith πού μου υπέδειξε το σπάραγμα, δπως και τήν 'Ελένη Τσαντσάνογλου για τις καίριες παρατηρήσεις της.