[Βιβλιοκριτική] Ζαχαρία Ν.Τσιρπανλή, «Κατάστιχο 'Εκκλησιών και Μοναστηριών του Κοινού» (1248-1548). Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Πολιτείας και 'Εκκλησίας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.1, 1988, pages 200-207

Issue:
Pages:
200-207
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ζαχαρία Ν.Τσιρπανλή, «Κατάστιχο 'Εκκλησιών και Μοναστηριών του Κοινού» (1248-1548). Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Πολιτείας και 'Εκκλησίας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. 'Ιωάννινα 1985, σ. 49C. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 'Επιστημονική 'Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής «Δωδώνη », Παράρτημα, άρ. 23).