Αποκάλυψις Σεδράχ : (Εισαγωγικά-Κείμενον)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.49, No.2, 1978, pages 280-297

Issue:
Pages:
280-297
Author:
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Μ. R. James, Apocrypha Anecdota, εν Texts and Studies, Cambridge: CUP, 1893, repr. 1967, pp. 130-137. Denis, Α-M, Introduction aux Pseudepigraphes Grecs d' Ancien Testament, Leiden, E. J. Brill, 1970, σσ. 97-99. James Charleswοrth, The Pseudepigrapha in Modern Research, εν Septuagint and Cognate Studies, Scholar's Press, Montana, 1976, σελ. 178-182. Β. Porten, «Shadrach κτλ.» Encycl. Jud. 14, Cols 1255 έξ. R. J. H. Shull, Apocalypse of Sedrach, Charendeon, Edition. M. E. Stone, «An Armenian Tradition Relating to the Death of the Three Companions of Daniel», Muséon 86 (1973) 111-23. P. Riessler, Altjüdisches Schriftum unsserhalb der Bibel, Heidelberg, 3 Aufl. 1975, σελ. 156-167 καί σελ. 1274.