Tεστ Eπικοινωνιακής Aνάπτυξης (ΤΕΑ) - Κλίμακες για την πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 8-30 μηνών : Πιλοτικά δεδομένα και βασικές ψυχομετρικές ιδιότητες

Part of : Προσχολική & σχολική εκπαίδευση ; Vol.2, 2014, pages 83-114

Issue:
Pages:
83-114
Author:
Abstract:
Η πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη τυχόν καθυστέρησης ή διαταραχών αποτελεί σημαντική ανάγκη της κλινικής και εκπαιδευτικής πρακτικής. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πιλοτική διερεύνηση βασικών ψυχομετρικών ιδιοτήτων του Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΤΕΑ), ενός νέου ερωτηματολογίου γονέων για την πρώιμη εκτίμηση του επικοινωνιακού/γλωσσικού επιπέδου παιδιών ηλικίας 8 έως 30 μηνών, το οποίο αναπτύχθηκε και βρίσκεται υπό στάθμιση στη χώρα μας. Παρουσιάζονται οι κλίμακες και υποκλίμακες του ΤΕΑ, καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξή τους και τη διερεύνηση της εγκυρότητάς τους. Επίσης, παρατίθενται στοιχεία για τους τομείς επικοινωνιακής/γλωσσικής ανάπτυξης που καλύπτει το ΤΕΑ: προλεκτική επικοινωνία, κατανόηση της γλώσσας, εκφραστικό λεξιλόγιο, μορφολογία και σύνταξη. Mε βάση πιλοτικά δεδομένα που αφορούσαν ένα δείγμα 354 παιδιών, διερευνάται η ευαισθησία των ερωτήσεων (αναπτυξιακών δεικτών) που περιλαμβάνει το ΤΕΑ, η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής, καθώς και η συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα για καθεμία από τις κλίμακες και υποκλίμακές του. Τα πρώτα ευρήματα στο σύνολό τους προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την λειτουργικότητα του νέου αυτού ψυχομετρικού εργαλείου ως μέσου για την πρώιμη εκτίμηση του επικοινωνιακού/γλωσσικού επιπέδου μικρών παιδιών.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ε̟ικοινωνιακή και γλωσσική ανά̟τυξη, ερωτηματολόγια γονέων, ̟ρώιμη διερεύνηση / εκτίμηση, βρεφική και νη̟ιακή ηλικία, ελληνική γλώσσα, ̟ρολεκτική ε̟ικοινωνία, λεξιλόγιο, μορφολογία, σύνταξη, Communicative and linguistic development, parent reports, early screening, Greek language, preverbal communication, vocabulary, morphology, syntax
References (1):
  1. Achenbach, T. M. (2009). The Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA): Development, findings, theory, and applications. Burlington, VT: University of Vermont Research Center for Children, Youth and Families.Acredolo, L., & Goodwyn, S. (1988). Symbolic gesturing in normal infants. Child Development, 59, 450-466. http://dx.doi.org/10.2307/1130324Bates, E. (1993). Comprehension and production in early language development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58, 222-242. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5834.1993.tb00403.xBates, E. (1998). Plasticity, localization and language development. In: S. Fletcher (Ed.), The changing nervous system: neurobehavioral consequences of early brain disorders (pp. 214–53). New York: Oxford University Press.Bates, E. (1999). Language and the infant brain. Journal of Communication Disorders, 32, 195–205. http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9924(99)00015-5Bates, E., & Goodman, J. C. (1997). On the inseparability of grammar and the lexicon: Evidence from acquisition, aphasia, and real-time processing. Language and Cognitive Processes, 12, 507–584. http://dx.doi.org/10.1080/016909697386628Benedict, H. (1979). Early lexical development: Comprehension and production. Journal of Child Language, 6, 183–200. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000900002245Bates, E., Benigni, L., Bretherton, I., Camaioni, L., & Volterra, V. (1979). The emergence of symbols: Cognition and communication in infancy. New York: Academic Press.Bates, E., Bretherton, I., & Snyder, L. (1988). From first words to grammar: individual differences and dissociable mechanisms. New York: Cambridge University Press.Bates, E., Camaioni, L., & Volterra, V. (1975). The acquisition of performatives prior to speech. Merrill-Palmer Quarterly, 21, 205–226.Bergelson, Ε., & Swingley, D. (2012). At 6-9 months, human infants know the meanings of many common words. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109, 3253-3258. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1113380109Bleses, D., Vach, W., Slott, M., Wehberg, S., Thomsen, P., Mandsen, T., & Basboll, H. (2008). The Danish Communicative Development Inventories: Validity and main developmental trends. Journal of Child Language, 35, 651-669. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000907008574Bonifacio, S., Girolametto, L., Bulligan, M., Callegari, M., Vignola, S., & Zocconi, E. (2007). Assertive and responsive conversational skills of Italian-speaking late talkers. International Journal of Communication Disorders, 42, 607-623. http://dx.doi.org/10.1080/13682820601084386Bornstein, M. H., & Haynes, O. M. (1998). Vocabulary competence in early childhood: Measurement, latent construct, and predictive validity. Child Development, 69, 654-671.Bruner, J. S. (1983). Child’s Talk: Learning to Use Language. New York: Norton.Capirci, O., Iverson, J. M., Pizzuto, E., & Volterra, V. (1996). Gestures and words during the transition to two word speech. Journal of Child Language, 23, 645–673. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000900008989Casby, M. W., & Della Corte, M. (1987). Symbolic play performance and early language development. Journal of Psycholinguistic Research, 16, 31-42.Caselli, M. C. (1983). Communication to language: deaf children's and hearing children's development compared. Sign Language Studies, 39, 113-144. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-74859-2_21Caselli, M.C., Vicari, S., Longobardi, E., Lami, L., Pizzoli, C., & Stella, G. (1998). Gestures and words in early development of children with Down Syndrome. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 41, 1125-1135.Caselli, M. C., & Volterra, V. (1990). From Communication to Language in Hearing and Deaf children. In V. Volterra & C. J. Erting (Eds.), From gesture to language in hearing and deaf children (pp. 263-277). New York, NY: Springer Verlag.Chiat, S., & Roy, P. (2008). Early phonological and socio-cognitive skills as predictors of later language and social communication outcomes. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 49, 635-645. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.01881.xCorkum, V., & Dunham, P. (1996). The Communicative Development Inventory – WORDS Short Form as an index of language production. Journal of Child Language, 23, 515–28.Crais, E.R. (1996). Applying family-centered principles to child assessment. In P. J. McWilliam, P. J. Winton & E. R. Crais (Eds.), Practical strategies for family-centred intervention (pp. 69-96). San Diego, CA: Singular Publishing.Crais, E.R. (1995). Expanding the repertoire of tools and techniques for assessing the communication skills of infants and toddlers. American Journal of Speech Language Pathology, 4(3), 47-59.Dale, P. (1991). The validity of a parent report measure of vocabulary and syntax at 24 months. Journal of Speech & Hearing Research, 34(3), 565-571.Dale, P. (1996). Parent report assessment of language and communication. In K. Cole, P. Dale, & D. Thal (Eds.), Assessment of communication and language (Vol. 6, pp. 161-182). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.Dale, P. S., Bates, E., Reznick, J. S., & Morisset, C. (1989). The validity of a parent report instrument of child language at twenty months. Journal of Child Language, 16, 239–249. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000900010394Dale, P., & Goodman, J. C. (2005). Commonality and individual differences in vocabulary growth. In M. Tomasello & D. I. Slobin (Eds.), Beyond nature–nurture. Essays in honor of Elizabeth Bates (pp. 41–78). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Dale, P., & Penfold, M. (2011). Adaptations of the MacArthur-Bates CDIs into Non-U.S. English languages. http://www.sci.sdsu.edu/cdi/documents/AdaptationsSurvey7-5-11Web.pdf (2/6/2013).Dale, P. S., Price, T. S., Bishop, D.V.M., & Plomin, R. (2003). Outcomes of early language delay: I. Predicting persistent and transient language difficulties at 3 and 4 years. Journal of Speech, Language, & Hearing Research, 46, 544–560. http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2003/044)Dall’Oglio, A. M., Bates, E., Volterra, V., DiCapua, M., & Pezzini, G. (1994). Early cognition, communication and language in children with focal brain injury. Developmental Medicine & Child Neurology, 36, 1076–1098. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8749.1994.tb11810.xDionne, G., Dale, P. S., Boivin, M., & Plomin, R. (2003). Genetic evidencefor bidirectional effects of early lexical and grammatical development. Child Development, 74, 394-412. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.7402005Eadie, P., Ukoumunne, O., Skeat, J., Ruth Prior, M., Bavin, E., Bretherton, L., & Reilly, S. (2010). Assessing early communication behaviours: structure and validity of the Communication and Symbolic Behaviour Scales--Developmental Profile (CSBS-DP) in 12-month-old infants. International Journal of Language and Communication Disorders, 45, 572–585. http://dx.doi.org/10.3109/13682820903277944Elbert, T., Pantev, C., Wienbruch, C., Rockstroh, B., & Taub, E. (1995). Increased cortical representation of the fingers on the left hand in string players. Science, 270, 305-307. http://dx.doi.org/10.1126/science.270.5234.305Elbert, T., Sterr, A., Rockstroh, B., Pantev, C., Muller, M.M., & Taub, E. (2002). Expansion of the tonotopic area in the auditory cortex of the blind. The Journal of Neuroscience, 22, 9941-9944.Ellis, E., & Thal, D. (2008). Early language delay and risk for language impairment. Perspectives on Language Learning and Education, 15(3), 93-100. http://dx.doi.org/10.1044/lle15.3.93Feldman, H.M., Campbell, T.F., Kurs-Lasky, M., Rockette, H.E., Dale, P.S., Colborn, D.K., & Paradise, J. L. (2005). Concurrent and predictive validity of parent reports of child language at ages 2 and 3 years. Child Development, 76, 856-868. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00882.xFeldman, H. M., Dollaghan, C. A., Campbell, T. F., Kurs-Lasky, M., Janosky, J. E., & Paradise, J. L. (2000). Measurement properties of the MacArthur Communication Development Inventories at ages one and two years. Child Development, 71(2), 310-322. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00146Fenson, L., Bates, E., Dale, P., Goodman, J., Reznick, J. S., & Thal, D. (2000). Measuring variability in early child language: Don't shoot the messenger. Comment on Feldman et al. Child Development, 71(2), 323-328. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00147Fenson, L., Marchman, V. A., Thal, D., Dale, P. S., Reznick, J. S., & Bates, E. (2007). MacArthur-Bates Communicative Development Inventories: User’s guide and technical manual (2nded.). Baltimore: Paul H. Brookes.Fenson, L., Pethick, S., Renda, C., Cox, J. L., Dale, P. S., & Reznick, J. S. (2000). Short form versions of the MacArthur Communicative Development Inventories. Applied Psycholinguistics, 21, 95-115. http://dx.doi.org/10.1017/S0142716400001053Fenson, L., Dale, P. S., Reznick, J. S., Bates, E., Thal, D., & Pethick, S. (1994). Variability in early communicative development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 5. http://dx.doi.org/10.2307/1166093Fenson, L., Dale, P. S., Reznick, J. S., Thal, D., Bates, E., Hartung, J. P., Pethick, S., & Reilly, J. S. (1993). The MacArthur Communicative Development Inventories: User’s Guide and Technical Manual. Baltimore: Paul H. Brokes Publishing Co. Girolametto, L., Pearce, P., & Weitzman, E. (1996). Interactive focused stimulation for toddlers with expressive vocabulary delays. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 39, 1274-1283.Girolametto, L., Pearce, P., & Weitzman, E. (1997). Effects of lexical intervention on the phonology of late talkers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40, 338-348.Guralnick, M. J. (1998). The effectiveness of early intervention for vulnerable children: A developmental perspective. American Journal on Mental Retardation, 102, 319–345. http://dx.doi.org/10.1352/0895-8017(1998)102<0319:EOEIFV>2.0.CO;2Hagg, T. (2006). Molecular regulation of adult CNS neurogenesis: An integrated view. Trends in Neurosciences, 28, 589-595. http://dx.doi.org/10.1016/j.tins.2005.08.009Hart, B., & Risley, R. T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore: Paul H. BrookesHeilmann, J., Ellis Weismer, S., Evans, J., & Hollar, C. (2005). Utility of the MacArthur Communicative Development Inventory in identifying children's language level. American Journal of Speech-Language Pathology, 14, 40-51. http://dx.doi.org/10.1044/1058-0360(2005/006)Hoff, E. (2003). The specificity of environmental influence: Socioeconomic status affects early vocabulary development via maternal speech. Child Development, 74, 1368–1378. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00612Iverson, J. M., & Goldin-Meadow, S. (2005). Gesture paves the way for language development. Psychological Science, 16, 368–371. http://dx.doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.01542.xJackson-Maldonado, D., Thal, D., Marchman, V., Newton, T., Fenson, L, & Conboy, B. (2003). MacArthur Inventarios del Desarrollo de Habilidades Comunicativas. User´s Guide and Technical Manual. Baltimore: Brookes.Jahn-Samilo, J., Goodman, J., Bates, E., & Sweet, M. (2000). Vocabulary learning in children from 8 to 30 months of age: A comparison of parental reports and laboratory measures (Tech. Rep. No. CND-0006). La Jolla: University of California, San Diego, Project in Cognitive Neurodevelopment, Center for Research in Language.Karousou, A., & Lopez Ornat, S. (2013). Prespeech vocalizations and the emergence of speech: a study of 1005 Spanish children. Spanish Journal of Psychology, 16, Ε32. http://dx.doi.org/10.1017/sjp.2013.27Κατή, =. (1992). Γλώσσα και ε̟πικοινωνία στο π̟αιδί. Αθήνα: Οδυσσέας.Klee, T., Carson, D. K., Gavin, W. J., Hall, L., Kent, A., & Reece, S. (1998). Concurrent and predictive validity of an early language screening program. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 41, 627-641.Laing, G. J., Law, J., Levin, A., & Logan, S. (2002). Evaluation of a structured test and a parent led method for screening for speech and language problems: prospective population based study. British Medical Journal, 325, 1152-1154. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.325.7373.1152Lopez Ornat, S., Gallego C., Gallo P., Karousou, A., Mariscal S., & Martinez M. (2005). MacArthur: Inventarios de desarrollo comunicativo: Manual Tecnico. Madrid: TEA Ediciones.Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and normal intellectual and educational functioning in autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 3–9. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.55.1.3Lyytinen, P., Poikkeus, A. M., & Laakso, M. L. (1997). Language and symbolic play in toddlers. International Journal of Behavioral Development, 21, 289-302. http://dx.doi.org/10.1080/016502597384875Markus, J., Mundy, P., Morales, M., Delgado, C.E.F., & Yale, M. (2000). Individual differences in infant skills as predictors of child-caregiver joint attention and language. Social Development, 9, 302–315. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9507.00127Masur, E. F. (1995). Infants' early verbal imitation and their later lexical development. Merrill-Palmer Quarterly, 41, 286–306.Masur, E. F., & Eichorst, D. L. (2002). Infants' spontaneous imitation of novel versus familiar words: Relations to observational and maternal report measures of their lexicons. Merrill-Palmer Quarterly, 48, 405–426. http://dx.doi.org/10.1353/mpq.2002.0019Menyuk, P., Liebergott, J., & Schultz, M. (1986). Predicting phonological development. In B. Lindblom & R. Zetterstrom (Eds.), Precursors of early speech (pp. 79-94). New York, NY: Stockton Press.McCathren, R. B., Warren, S., & Yoder, P. J. (1996). Prelinguistic predictors of later language development. In K. Cole, P. Dale, & D. Thal (Eds.), Assessment of communication and language (Vol. 6, pp. 57-76). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.McCathren, R. B., Yoder P. J., & Warren, S. F. (1999). The relationship between prelinguistic vocalization and later expressive vocabulary in young children with developmental delay. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 42, 915–924MacWhinney, B. (2000). The CHILDES project: Tools for analyzing talk (3rd Ed.). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.McCune, L. (1995). A Normative Study of Representational Play at the Transition to Language. Developmental Psychology, 31, 198-206. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.31.2.198McCune, L. (2008). How children learn to learn words: Dynamic systems in development and action. New York: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195177879.001.0001McCune, L., & Vihman, M.M. (2001). Early phonetic and lexical development: A productivity approach. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 44, 670– 684. http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2001/054)McGee, G. G., Morrier, M. J., & Daly T. (1999). An incidental teaching approach to early intervention for toddlers with autism. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 24(3), 133-146. http://dx.doi.org/10.2511/rpsd.24.3.133McHorney, C. A., & Ware Jr, J. E. (1995). Construction and validation of an alternate form general mental health scale for the Medical Outcomes Study Short-Form 36-Item Health Survey. Medical Care, 33, 15-28. http://www.jstor.org/stable/3766735McHorney, C. A., Ware, J. E. Jr., Lu, J. F. R., & Sherbourne, C. D. (1994). The MOS 36-ltem Short-Form Health Survey (SF-36): III. Tests of Data Quality, Scaling Assumptions, and Reliability Across Diverse Patient Groups. Medical Care, 32(1), 40-66. http://dx.doi.org/10.1097/00005650-199401000-00004Miller, J. F., Sedey, A. L., & Miolo, G. (1995). Validity of parent report measures of vocabulary development for children with Down syndrome. Journal of Speech, Language, & Hearing Research, 38, 1037–1044.Nottebohm, F. (2002). Why Are Some Neurons Replaced in Adult Brain? The Journal of Neuroscience, 22(3), 624–628.Νικολαΐδου, Κ. (2012). H συντρέχουσα εγκυρότητα των ερωτηματολογίων γονέων ΤΕΑ για την αξιολόγηση της ̟πρώιμης ε̟πικοινωνιακής ανά̟τυξης. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Ε̟πιστημών της Εκ̟παίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανε̟πιστήμιο Θράκης.Ogura, T. (1991). A Longitudinal Study of the Relationship Between Early Language Development and Play Development. Journal of Child Language, 18, 273-294. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000900011065Oller, D. K. (2000). The Emergence of the Speech Capacity. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.Oller, D. K, Eilers, R. E, Neal, A. R., & Cobo-Lewis, A. B. (1998). Late onset canonical babbling: a possible early marker of abnormal development. American Journal of Mental Retardation, 103, 249-63. http://dx.doi.org/10.1352/0895-8017(1998)103<0249:LOCBAP>2.0.CO;2Olswang, L., Rodriguez, B., & Timler, G. (1998). Recommending intervention for toddlers with specific language learning disabilities: we may not have all of the answers but we know a lot. American Journal of Speech-Language Pathology, 7, 23-32.O' Toole C., & Fletcher, P. (2010). Validity of a parent report instrument for Irish-speaking toddlers. First Language, 30(2), 199-217. http://dx.doi.org/10.1177/0142723709359237Paul, R. (1991). Profiles of toddlers with slow expressive language development. Topics in Language Disorders, 11, 1-13.Paul, R. (1993). Outcomes of early expressive language delay. Journal of Childhood Communication Disorders, 15, 7-14. http://dx.doi.org/10.1097/00011363-199111040-00003Paul, R. (1996). Clinical implications of the natural history of slow expressive language development. American Journal of Speech-Language Pathology, 5, 5-21.Paul, R. (1997). Understanding language delay. American Journal of Speech-Language Pathology, 6, 40-49.Paul, R. (2000). Predicting outcomes of early expressive language delay: Ethical implications. In D. Bishop & L. Leonard (Eds.), Speech and language impairments in children: Causes, characteristics, intervention and outcome (pp. 195-210). Philadelphia: Taylor & Francis.Πα̟παηλιού, Χ. Φ. (2005). Η ανά̟τυξη της γλώσσας. Αθήνα: Παπ̟αζήση.Perez Pereira, M., & Resches, M. (2008). Validez concurrente y predictivadel IDHC. Implicaciones para el posterior desarrollo del lenguaje y dela cognicion social. In E. Diez-Itza (Ed.): Estudios de desarrollo dellenguaje y educacion (pp. 87-94). Oviedo: Universidad de Oviedo ICE.Πετρογιάννης, Κ. (2003). Η μελέτη της ανθρώπ̟ινης ανά̟πτυξης: οικοσυστημική ̟προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης.Πετρογιάννης, Κ. (2010). Η οικοσυστημική ̟ροσέγγιση ως εναλλακτικό ≪Παράδειγμα≫ ποιοτικής μεθοδολογίας για τη μελέτη της ανθρώπινης ανά̟τυξης και συμπεριφοράς – Η συμβολή του Urie Bronfenbrenner. Στο: Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Ε̟ιμ.), Ποιοτική έρευνα στην ψυχολογία και την εκ̟αίδευση (σελ. 387-431). Αθήνα: Τόπ̟ος.Reese, E., & Read, S. (2000). Predictive validity of the New Zealand MacArthur Communicative Development Inventory: Words and Sentences. Journal of Child Language, 27, 255-266. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000900004098Rescorla, L. (1989). The Language Development Survey: a screening tool for delayed language in toddlers. Journal of Speech and Hearing Disorders, 54, 587-599.Rescorla, L. (2002). Language and reading outcomes to age 9 in late-talking toddlers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 46, 360-371. http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2002/028)Rescorla, L. (2005a). Age 13 language and reading outcomes in late-talking toddlers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48, 459-472. http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2005/031)Rescorla, L. (2005b). Concurrent validity of the Language Development Survey: Associations with the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories: Words and sentences. American Journal of Speech-Language Pathology, 14(2), 156–163. http://dx.doi.org/10.1044/1058-0360(2005/016)Rescorla, L., & Alley, A. (2001). Validation of the Language Development Survey (LDS): A parent report tool for identifying language delay in toddlers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 44, 434-445. http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2001/035)Rescorla, L., Ratner, N. B., Jusczyk, P, & Jusczyk, A. M. (2005). Concurrent validity of the Language Development survey (LDS): Associations with the MacArthur-Bates Communicative Inventory: Words and Sentences. American Journal of Speech-Language Pathology, 14, 156-163. http://dx.doi.org/10.1044/1058-0360(2005/016)Rescorla, L., & Schwartz, E. (1990). Outcome of toddlers with specific expressive language delay. Applied Psycholinguistics, 11, 393–407. http://dx.doi.org/10.1017/S0142716400009644Rice, M., Taylor, C., & Zubrick, S. (2008). Language outcomes of 7-year-old children with or without a history of late language emergence at 24 months. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51, 394-407. http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2008/029)Rogers, S. J. (1998). Neuropsychology of autism in young children and its implications for early intervention. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 4, 104–112. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-2779(1998)4:2<104::AID-MRDD7>3.0.CO;2-PRodgon, M. M., & Kurdek, L. A. (1977). Vocal and gestural imitation in 8, 14, and 20 month old children. The Journal of Genetic Psychology, 131, 115–123. http://dx.doi.org/10.1080/00221325.1977.10533280Rossini, P. M., Martino, G., Narici, L., Pasquarelli, A., Peresson, M., Pizzella, V., Tecchio, F., Torrioli, G., & Romani, G. L. (1994). Short-term brain “plasticity” in humans: Transient finger representation changes in sensory cortex somatotopy following ischemic anesthesia. Brain Research, 642, 169-177. http://dx.doi.org/10.1016/0006-http://epublishing. 8993(94)90919-9Scheffler, F., Vogel, D., Astern, R., Burgess, J., Conneally, T., & Salerno K. (2007). Screening for Communication and Cognitive Disorders in Infants and Toddlers. Pediatric Nursing, 33(6), 473-480.Scientific Advisory Committee (1995). Instrument review criteria. Medical Outcomes Trust Bulletin, 3(4): I-IV.Snowling, M. J., Adams, J. W., Bishop, D. V. M., & Stothard, S.E. (2001). Educational attainments of school leavers with a preschool history of speech-language impairments. International Journal of Language and Communication Disorders, 36(2), 173-183. http://dx.doi.org/10.1080/13682820010019892Snowling, M. J., Bishop, D. V. M., Stothard, S.E., Chipchase, B., & Kaplan, C. (2006). Psychosocial outcomes at 15 years of children with a pre-school history of speech-language impairment. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 47, 759-765. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01631.xStephany, U. (1997). The acquisition of Greek. In Dan I. Slobin (ed.), The Crosslinguistic Study of Language Acquisition (Vol. 4, pp. 183-333). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.Stewart, A. L., Hays, R. D., & Ware, J. E. Jr. (1992). Methods of constructing health measures. In A.L. Stewart & J.E. Ware (Eds.), Measuring Function and Well-Being (pp.67– 85). Durham, NC: Duke University Press.Stiles, J. (1995). Plasticity and development: evidence from children with early occurring focal brain injury. In B. Julesz & I. Kovacs (Eds.), Maturational windows and adult cortical plasticity (pp. 217–237). Reading, MA: Addison-Wesley.Stiles, J. (2000). Neural plasticity and cognitive development. Developmental Neuropsychology, 18, 237–272. http://dx.doi.org/10.1207/S15326942DN1802_5Stoel-Gammon, C. (2011). Relationships between phonological and lexical development in young children. Journal of Child Language, 38, 1-34. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000910000425Tanner, D. (2003). Exploring communication disorders. Boston: Allyn & Bacon. Thal, D., Jackson-Maldonado, D., & Acosta, D. (2000). Validity of a Parent-Report Measure of Vocabulary and Grammar for Spanish-Speaking Toddlers. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 43, 1087–1100.Thal, D., Marchman, V., Stiles, J., Aram, D., Trauner, D. A., & Nass, R. (1991). Early lexical development in children with early focal brain injury. Brain & Language, 40, 491–527. http://dx.doi.org/10.1016/0093-934X(91)90145-QThal, D., O'Hanlon, L., Clemmons, M., & Fralin, L. (1999). Validity of a parent report measure of vocabulary and syntax for preschool children with language impairment. Journal of Speech, Language, & Hearing Research, 42, 482–496.Thal, D., Tobias, S., & Morrison, D. (1991). Language and gesture in late talkers: A 1-year follow-up. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 604–612.Thal, D., Reilly, J., Seibert, L., Jeffries, R., & Fenson, J. (2004). Language development in children at risk for language impairment: cross-population comparisons. Brain & Language, 88, 167-179. http://dx.doi.org/10.1016/S0093-934X(03)00096-8Tomasello, Μ., & Farrar M.J. (1986). Joint attention and early language. Child Development, 57, 1454–63. http://dx.doi.org/10.2307/1130423Tomasello, M., & Mervis, C. B. (1994). The instrument is great, but measuring comprehension is still a problem. In L. Fenson, P. Dale, J. S. Reznick, E. Bates, D. Thal, & S. Pethick (Eds), Variability in early communicative development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(5), 174-179. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5834.1994.tb00186.xΤσαούσης, Ι. (2009). Σύστημα Achenbachγια Εμ̟ειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Tsao, F. M., Liu, H. M., & Kuhl, P. K. (2004). Speech perception in infancy predicts language development in the second year of life: A longitudinal study. Child Development, 75, 1067-1084. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00726.xUngerer, J., & Sigman, M. (1984). The Relation of Play and Sensorimotor Behaviour to Language in the Second Year. Child Development, 55, 1448-1455. http://dx.doi.org/10.2307/1130014Vihman, M. M., & Greenlee, M. (1987). Individual differences in phonological development: Ages one and three years. Journal of Speech and Hearing Research, 30, 503–521. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511576164.010Vihman, M. M., DePaolis, R. A., & Keren-Portnoy, T. (2009). Babbling and words: A Dynamic Systems perspective on phonological development. In E. L. Bavin (Ed.), The Cambridge Handbook of Child Language (pp. 163-182).Cambridge, UK: Cambridge University Press.Ware, J. E. J., Snow, K. K., Kosinski, M., & Gandek, B. (1993). SF-36 Health Survey Manual and Interpretation Guide. Boston: New England Medical Center.Watt, N., Wetherby, A., & Shumway, S. (2006). Prelinguistic predictors of language outcome at three years of age. Journal of Speech, Language, & Hearing Research, 49, 1224-1237. http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2006/088)Wetherby, A., & Prizant, B. (1996). Toward earlier identification of communication and language problems in infants and young children. In S. Meisels, & E. Fenichel (Eds.), New Visions for Developmental Assessment (pp. 289-312). Arlington, VA: Zero to three / National Center for Clinical Infant Programs.Wetherby, A., Allen, L., Cleary, J., Kublin, K., & Goldstein, H. (2002). Validity and reliability of the Communication and Symbolic Behaviour Scales Developmental Profile with very young children. Journal of Speech, Language, & Hearing Research, 45, 1202-1218. http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2002/097)Wetherby, A., Goldstein, H., Cleary, J., Allen, L., & Kublin, K. (2003). Early identification of children with communication delays: Concurrent and Predictive Validity of the CSBS Developmental Profile. Infants & Young Children, 16, 161-174. http://dx.doi.org/10.1097/00001163-200304000-00008Wetherby, A., & Prizant, B. (2002). Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile—First Normed Edition. Baltimore: Brookes. Whitehurst, G. J., Smith, M., Fischel, J. F., Arnold, D. S., & Lonigan, C. J. (1991). The continuity of babble and speech in children with specific expressive language delay. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 1121–1129.Yoder, P., & Warren, S. (2004). Early predictors of language in children with and without Down syndrome. American Journal on Mental Retardation, 109, 285–300. http://dx.doi.org/10.1352/0895-8017(2004)109<285:EPOLIC>2.0.CO;2