Tο ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης: Εννοιολογικό περιεχόμενο, θεωρητικό υπόβαθρο, εργαλεία μέτρησης και επίδραση στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών

Part of : Προσχολική & σχολική εκπαίδευση ; Vol.3, No.2, 2015, pages 157-186

Issue:
Pages:
157-186
Author:
Abstract:
To ψυχοκοινωνικό κλίμα (ΨΚ) της τάξης έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης στη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, η έρευνα γύρω από το ΨΚ της τάξης διέπεται από συγκεκριμένες παρανοήσεις, αντιφάσεις και ελλείψεις τόσο σε θεωρητικό, όσο σε εμπειρικό επίπεδο. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την πορεία της έρευνας που αφορά στο ΨΚ της τάξης, επιχειρώντας να αποδομήσει παρανοήσεις και αντιφάσεις, καθώς και να παρουσιάσει κριτικά δύο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα αυτής της ερευνητικής περιοχής: (α) την κατασκευή πληθώρας έγκυρων και αξιόπιστων ερευνητικών εργαλείων για τη μέτρηση του ΨΚ της τάξης σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα και βαθμίδες εκπαίδευσης, και (β) τη σύνδεση του ΨΚ της τάξης με ποικίλα μαθησιακά επιτεύγματα γνωστικής και συναισθηματικής φύσης. Συζητούνται οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις των ευρημάτων της σχετικής έρευνας, καθώς και ενδεχόμενες μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης, εκ̟παιδευτική μέτρηση, μαθησιακά ε̟πιτεύγματα, σχολική τάξη, αντιλήψεις μαθητών, Classroom psychosocial climate, measurement, learning outcomes, school classroom, students’ perception
References (1):
  1. Adelman, H. S., & Taylor, L. (2005). Classroom climate. In S. W. Lee (Ed.), Encyclopedia of school psychology (n.p.). Thousand Oaks, CA: Sage.Aldridge, J. M., & Fraser, B. J. (2008). Outcomes-focused learning environments: Determinants and effects. Rotterdam, The Netherlands: Sense PublishersAldridge, J. M., Fraser, B. J., & Huang, I. T .C. (1999). Investigating classroom environments in Taiwan and Australia with multiple research methods. Journal of Educational Research, 93, 48–62.Aldridge, J. M., Fraser, B. J., & Ntuli, S. (2009). Utilising learning environment assessments to improve teaching practices among in-service teachers undertaking a distance-education programme. South African Journal of Education, 29, 147-170.Allen, D., & Fraser, B. J. (2007). Parent and student perceptions of the classroom learning environment and its association with student outcomes. Learning Environments Research, 10, 67-82.Ames, C. (1992). Classroom: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 80, 260-267.Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classrooms: Students’ learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260–267.Anderman, E. M., & Midgley, C. (1997). Changes in achievement goal orientations, perceived academic competence, and grades across the transition to middle-level schools. Contemporary Educational Psychology, 22, 269–298.Anderson, G. J., & Walberg, H. (1968). Classroom climate and group learning. International Journal of Educational Sciences, 2, 175-180.Anderson, G. J., & Walberg, H. J. (1976). The assessment of learning environments: A manual for the Learning Environment Inventory and the My Class Inventory. Unpublished documents, Office of Evaluation Research, University of Illinois at Chicago.Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development: Vol. 6: Six theories of child development (pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI Press.Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.Bear, G. G., Cavalier, A., & Manning, M. A. (2005). Developing self-discipline and preventing and correcting misbehavior. Boston, MA: Pearson Education, Inc.Boren, R., Callahan, C., & Peugh, J. (2011). Out with the old, in with the new: Factor analyses of a classroom environment measure. Journal of Psychoeducational Assessment, 29, 214-224.Boy, A. V., & Pine, G. J. (1988). Fostering psychosocial development in the classroom. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.Bούλγαρης, Σ., & Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2004). Το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης στο δημοτικό σχολείο. Στο Α. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας (Ε̟ιμ.), Πρακτικά Ε’ Πανελληνίου Συνεδρίου: Μάθηση και ιδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης: Α’ Τόμος (σσ. 152-163), Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.Brekelmans, M., Brok, P. den, Tartwijk, J. van, & Wubbels, T. (2005). An interpersonal perspective on teacher behaviour in the classroom. In L. V. Barnes (Ed.), Contemporary Teaching and Teacher Issues (pp. 197-226). New York: Nova Science Publishers.Brekelmans, M., Sleegers, P., & Fraser, B. J. (2000). Teaching for active learning. In P. R. J. Simons, J. L. vanderLinden, & T. Duffy (Eds.), New learning (pp. 227-242). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.Brok, P. den (2001). Teaching and student outcomes. A study on teachers’ thoughts and actions from an interpersonal and a learning activities perspective. Utrecht, The Netherlands: W.C.C.Brok, P. den, Brekelmans, M., & Wubbels, T. (2004). Interpersonal teacher behaviour and student outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 15, 407-422.Brok den, P., Fisher, D., Rickards, T., & Bull, E. (2006). Californian science students’ perceptions of their classroom learning environments. Educational Research and Evaluation, 12, 3 – 25.Brok, P. den, Fisher, D. L., & Scott, R. (2005). The importance of teacher interpersonal behavior for student attitudes in Brunei primary science classes. International Journal of Science Education, 7, 765-779.Brok, P. den, Tartwijk, J. van, Wubbels, T., & Veldman I. (2010). The differential effect of the teacher-student interpersonal relationship on student outcomes for students with different ethnic backgrounds. British Journal of Educational Psychology, 80, 199-121.Brophy, J. E. (1985). Teacher-student interaction. In J. B. Dusek (Ed.), Teacher expectancies (pp. 303–328). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Brophy, J. E. (2004). Motivating students to learn (2nd ed.). Boston, MA: Mc Graw Hill.Brophy, E. & Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement. In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 328–375). New York: Macmillan. Brouzos, A., Vassilopoulos, S., Korfiati, A., & Baourda, V. (2015). Secondary school students’ perceptions of their counselling needs in an era of global financial crisis: An exploratory study in Greece. International Journal for the Advancement of Counselling, 37, 168-178.Charalampous, K., & Kokkinos, C. M. (2011, January). A cross-cultural adaptation of the Questionnaire on Teacher Interaction for Greek elementary students with the application of mixed-methods approach. Paper presented at the 24th International Congress for School Effectiveness and Improvement, Limassol, Cyprus.Charalampous, K., & Kokkinos, C. M. (2013). The model of interpersonal teacher behavior: A qualitative cross-cultural validation within the Greek elementary education context. British Educational Research Journal, 39, 182-205.Charalampous, K., & Kokkinos, C. M. (2014). Students’ big three personality traits, perceptions of teacher interpersonal behavior and academic achievement: An application of the Reciprocal Causation Model. Communication Education, 63, 235-268.Charalampous, K., & Kokkinos, C. M. (2015, April). The Greek elementary “What is Happening in This Class?” (G-EWIHIC): A three-stage multi-sample mixed-methods study. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois.Chavez, R. C. (1984). The use of high Inference measures to study classroom climates: A review. Review of Education Research, 54, 237-261.Chavez, R. C. (1988). Theoretical issues relevant to bilingual multicultural classroom climate research. Educational Issues of Language Minority Students Journal, 1, 5-14.Chionh, Y. H., & Fraser, B. J. (2009). Classroom environment, achievement attitudes and selfesteem in geography and mathematics in Singapore. International Research in Geographical and Environmental Education, 18, 29-44.Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.Debra, A., & Fraser, B. J. (2002, April). Parent and student perceptions of the classroom learning environment and its influence on student outcomes. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana.Doll, B. (2013). Enhancing resilience in classrooms. In S. Goldstein & R. B. Brooks (Eds.), Handbook of resilience in children (pp. 399–410). New York: Springer.Dorman, J. P. (2002). Classroom environment research: Progress and possibilities. Queensland Journal of Educational Research, 18, 112-140.Dorman, J. P. (2008). Use of multitrait-multimethod modelling to validate actual and preferred forms of the What Is Happening In this Class? (WIHIC) questionnaire. Learning Environments Research, 11, 179-193.Dorman, J. P., Adams, J. E., & Ferguson, J. M. (2002). Psychosocial environment and student selfhandicapping in secondary school mathematics classes: A cross-national study. Educational Psychology, 22, 499-511.Dorman, J. P., Fisher, D. L., & Waldrip, B. G. (2006). Learning environments, attitudes, efficacy and perceptions of assessment: A LISREL analysis. In D. L. Fisher & M. S. Khine (Eds.), Contemporary approaches to research on learning environments (pp. 1-28). Singapore: World Scientific.Dorman, J. P., & Fraser, B. J. (2009). Psychosocial environment and affective outcomes in technology-rich classrooms: Testing a causal model. Social Psychology of Education, 12, 77–99.Dreesman, H. (1982). Classroom climate: contributions from a European country. Studies in Educational Evaluation, 8, 53-64.Dunkin, M. J., & Biddle, B. J. (1974). The study of teaching. New York: Holt, Rinehart & Winston. Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.Erickson, F. (1998). Qualitative research methods for science education. In B. J. Fraser & K. G. Tobin (Eds.), International handbook of science education (pp. 1155–1173). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.Fraser, B. J. (1982). Development of short forms of several classroom environment scales. Journal of Educational Measurement, 19, 221-227.Fraser, B. J. (1989). Twenty years of classroom climate work: Progress and prospect. Journal of Curriculum Studies, 21, 307-327.Fraser, B. J. (1994). Research on classroom and school climate. In D. Gabel (Ed.), Handbook of research on science teaching and learning (pp. 493-541). New York: Macmillan.Fraser, B. J. (1998a). Science learning environments: Assessments, effects and determinants. In B. J. Fraser & K. G. Tobin (Eds.), International handbook of science education (pp. 527-564). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.Fraser, B. J. (1998b). Classroom environment instruments: Development, validity, and applications. Learning Environments Research, 1, 7-33.Fraser, B. J. (2007). Classroom learning environments. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 103–124). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Fraser, B. J. (2012). Classroom learning environments: Retrospect, context and prospect. In B. J. Fraser, K. Tobin, & C. Mc Robbie (Eds.), Second international handbook of science education (pp. 1191–1239). Dordrecht, The Netherlands: Springer.Fraser, B. J., Anderson, G. J., & Walberg, H. J. (1982). Assessment of learning environments: Manual for Learning Environment Inventory (LEI) and My Class Inventory (MCI) (3rd Ed.). Bentley, WA: Western Australian Institute of Technology.Fraser, B. J., Fisher, D. L., & McRobbie, C. J. (1996, April). Development, validation and use of personal and class forms of a new classroom environment instrument. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York.Fraser, B. J., & Tobin, K. (1989). Student perceptions of psychosocial environments in classrooms of exemplary science teachers. International Journal of Science Education, 11, 14-34.Fraser, B. J., & Tobin, K. (1991). Combining qualitative and quantitative methods in classroom environment research. In B. J. Fraser and H. J. Walberg (Eds.), Educational environments: Evaluation, antecedents and consequences (pp. 271-292). Oxford: Pergamon.Fraser, B. J., & Walberg, H. J. (2005). Research on teacher-student relationships and learning environments: Context, retrospect and prospect. International Journal of Educational Research, 43, 103-109.Fraser, B. J., Walberg, H. J., Welch, W. W., & Hattie, J. A. (1987). Synthesis of educational productivity research [Special issue]. International Journal of Educational Research, 11, 145–252.Freiberg, H. J., & Stein, T. A. (1999). Measuring, improving and sustaining healthy learning environments. In H. J. Freiberg (Ed.), School climate: measuring, improving and sustaining healthy learning environments (pp. 11-29). London, UK: Falmer.Getzels, J. W., & Thelen, H. A. (1960). The classroom group as a unique social system. In N. B. Henry (Ed.), The dynamics of instructional groups, sociopsychological aspects of teaching and learning: The 59th yearbook of the National Society for the Study of Education (pp. 53-82). Chicago: University of Chicago Press.Gibson, D. (2006). The association of students’ academic efficacy, achievement goal orientation, and teacher rapport with disruptive behavior in the classroom. Unpublished doctoral dissertation, St. John’s University, New York.Goh, S., & Fraser, B. J. (2000). Teacher interpersonal teacher behaviour and elementary students’ outcomes. Journal of Research in Childhood Education, 14, 216–231.Gonida, E. N., Voulala, K., & Kiosseoglou, G. (2009). Students’ achievement goal orientations and their behavioral and emotional engagement: Co-examining the role of perceived school goal structures and parent goals during adolescence. Learning and Individual Differences, 19, 53-60.Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: Scale development and educational correlates. Psychology in the Schools, 30, 79-90.Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students’ cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 29, 462-482.Hall, C. S., & Lindzey, G. (1978). Theories of personality (3rd ed.). New York: Wiley.Hall, G. E., & George, A. A. (1999). The impact of principal change facilitator style on school and classroom culture. In H. Freiberg (Ed.), School climate: measuring, improving and sustaining healthy learning environments (pp. 165-185). London: Falmer Press.Haertel, G. D., Walberg, H. J. & Haertel, E. H. (1981). Socio-psychological environments and learning: A quantitative synthesis. British Educational Research Journal, 7, 27-36.Hanke, C. Y. C. (2013). A cross-national study of students’ perceptions of mathematics classroom environment, attitudes towards mathematics and academic self-efficacy among middle school students in Hong Kong and the USA. Unpublished doctoral dissertation, Curtin University of Technology, AustraliaHjelle, L. A., & Ziegler, D. J. (1981). Personality theories: Basic assumptions, research, and applications. New York: Mc Graw-Hill.Hofstede, G. (Ed.). (1984). Culture's consequences. Newbury Park, CA: Sage.Houston, L. S., Fraser, B. J., & Ledbetter, C. E. (2008). An evaluation of elementary school science kits in terms of classroom environment and student attitudes. Journal of Elementary Science Education, 20, 29-47.Hoy, W. K. (1990). Organizational climate and culture: a conceptual analysis of the school workplace. Journal of Educational and Psychological Consultation, 1, 149-168.Insel, M., P., & Moos, R., H. (1974). Psychological environments: Expanding the scope of human ecology. American Psychologist, 29, 179-188.Jussim, L., Eccles, J., & Madon, S. (1996). Social perception, social stereotypes, and teacher expectations: Accuracy and the quest for the powerful self-fulfilling prophecy. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (pp.281–388). SanDiego, CA: Academic Press.Καρακίτσιος, Γ. Ε. (2010). Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της Ελλάδας. Αδημοσίευτη μετα̟πτυχιακή εργασία. Πανε̟πιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.Khoo, H. S., & Fraser B. J. (2008). Using classroom psychosocial environment in the evaluation of adult computer application courses in Singapore. Technology, Pedagogy and Education, 17, 53-67.Kokkinos, C. M., Charalampous, K., & Davazoglou, A. (2010). Primary school teacher interpersonal behavior through the lens of students' Eysenckian personality traits. Social Psychology of Education, 13, 331-349.Kokkinos, C. M., & Hatzinikolaou, S. (2011). Individual and contextual parameters associated with adolescents’ domain specific self-perceptions. Journal of Adolescence, 34, 349-360.Koul, R. (2003). Teacher-student interactions and classroom learning environments in India. Unpublished doctoral dissertation, Curtin University of Technology, Australia.Koul, R., Roy, L., & Lerdpornkulrat, T. (2012). Motivational goal orientation, perceptions of biology, and physics classroom learning environments, and gender. Learning Environments Research, 15, 217–229.Levy, J., Rodriguez, R., & Wubbels, T. (1992, April). Instructional effectiveness, communication style and teacher development. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.Lewin, K. (1936). Principles of topological psychology. New York: Mc Graw Hill.Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: Harper & Row.MacAuley, D. J. (1990). Classroom environment: A literature review. Educational Psychology 10, 239-253.MacLeod, C., & Fraser, B. J. (2010). Development, validation and application of a modified Arabic translation of the What Is Happening In this Class? (WIHIC) questionnaire. Learning Environments Research, 13, 105-125.Ματσαγγούρας, Η. Γ. (1987). Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης: Μια έρευνα για το δημοτικό σχολείο. Νέα Παιδεία, 44, 106-118.Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003). Η σχολική τάξη: χώρος – ομάδα – ̟πειθαρχία – μέθοδος. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.Mendel, J. M., & Heath, G. A. (2005). Do indoor pollutants and thermal conditions in schools influence student performance? A critical review of the literature. Indoor Air, 15, 27-52.Moos, R. H. (1974). The social climate scales: An overview. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.Moos, R. H. (1979). Evaluating educational environments. San Francisco: Jossey-Bass.Moos, R. H., & Trickett, E. J. (1986). Classroom environment scale manual: An overview. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.Morgan, G. A., Gliner, J. A., & Harmon, R. J. (2000). Quasi-experimental designs. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 794-796.Mucherah, W. (2008). Classroom climate and students, goal structure in high school Biology classrooms in Kenya. Learning Environments Research, 11, 63-81.Murayama, K., & Elliot, A. J. (2009). The joint influence of personal achievement goals and classroom goal structures on achievement-relevant outcomes. Journal of Educational Psychology, 101, 432-447.Murray, H. A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press. Paoletti, I. (1990). Interpreting classroom climate: A study in a year five and six class. International Journal of Qualitative Studies in Education, 3, 113-137.Partin, M. L., & Haney, J. J. (2012). The CLEM model: Path analysis of the mediating effects of attitudes and motivational beliefs on the relationship between perceived learning environment and course performance in an undergraduate non-major biology course. Learning Environments Research, 15, 103-123.Patrick, H., Ryan, A. M., & Kaplan, A. (2007). Early adolescents’ perceptions of the classroom social environment, motivational beliefs, and engagement. Journal of Educational Psychology, 99, 83-98.Patrick, H., Turner, J. C., Meyer, D. K., & Midgley, C. (2003). How teachers establish psychological environments during the first days of school: Associations with avoidance in mathematics. Teachers College Record, 105, 1521–1558.Pedder, D. (2006). Are small classes better? Understanding relationships between class size, classroom processes and pupils’ learning. Oxford Review of Education, 32, 213-234.Peterson, M. W., & Spencer, M. G. (1990). Understanding academic culture and climate. In W. G. Tierney (Ed.), Assessing academic climates and cultures. New directions for institutional research, (pp. 3-18). San Francisco: Jossey-Bass.Pervin, L., A. (1978). Theoretical approach to the analysis of individual-environment interaction. In L. A. Pervin & M. Lewis (Eds.), Perspectives in interactional psychology (pp. 67-85).New York: Plenum Press.Pickett, L. H., & Fraser, B. J. (2009). Evaluation of a mentoring program for beginning teachers in terms of the learning environment and student outcomes in participants’ school classrooms. In A. Selkirk & M. Tichenor (Eds.), Teacher education: Policy, practice and research (pp. 1–15). New York: Nova Science Publishers.Polychroni, F., Hatzichristou, C., & Sideridis, G. (2012). The role of goal orientations and goal structures in explaining classroom social and affective characteristics. Learning and Individual Differences, 22, 207-217.Rainer, J., & Guyton, E. (1999). Democratic practices in teacher education and the elementary classroom. Teaching and Teacher Education, 15, 121-132.Rawnsley, D. G. (1997). Associations between classroom learning environments, teacher interpersonal behavior and student outcomes in secondary mathematics classrooms. Unpublished doctoral dissertation, Curtin University of Technology, Perth, AustraliaRickards, T., & Fisher, D. L. (1997, July). A report of research into student attitude and teacher student interpersonal behavior in a large sample of Australian 28 secondary mathematics classrooms. Paper presented at the annual meeting of the Mathematics Education Research Group of Australia, Rotorua, New Zealand.Rickards, T., & Fisher, D. L. (2000, April). Three perspectives on perceptions of teacher-student interaction: A seed for change in science teaching. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, New Orleans, Louisiana. Rosenshine, B., & Furst, N. (1971). Research on teacher performance criteria. In B. O. Smith (Ed.), Research in teacher education: A symposium (pp. 37-72). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Rosenthal R., & Rubin, D. B. (1978). Interpersonal expectancy effects: The first 345 studies. The Behavioral and Brain Sciences, 3, 377-386.Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectations and student intellectual development. New York: Holt.Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research, and applications (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin Company.Sinclair, B., & Fraser, B. (2001, April). The effect of in-service training and teachers’ action research on elementary science classroom environments. Paper presented at the American Educational Research Association (AERA) - National Convention, Seattle, WA.Sink, C. A., & Spencer, L. R. (2005). My class inventory: Short form as an accountability tool for elementary school counselors to measure classroom climate. Professional School Counseling, 9, 37-48.Stern, G. G. (1970). People in context: Measuring person-environment congruence in education and industry. New York: John Wiley and Sons.Stern, G. G., Stein, M. A., & Bloom, B. S. (1956). Methods in personality assessment. Glencoe, IL: Free Press.Taylor, P. C., Fraser, B. J., & Fisher, D. L. (1997). Monitoring constructivist classroom learning environments. International Journal of Educational Research, 27, 293-302.Tobin, K., Kahle, J. B., & Fraser, B. J. (Eds.). (1990). Windows into science classes: Problems associated with higher-level cognitive learning. London: Falmer Press.Treagust, D. F. (2004). The status of science classroom learning environments in Indonesian lower secondary schools. Learning Environments Research, 7, 43-63.Trickett, E. J., & Quinlan, D. M. (1979). Three domains of classroom environment: Factor analysis of the classroom environment scale. American Journal of Community Psychology, 7, 279-291.Trouilloud, D., Sarrazin, P., Martinek, T., & Guillet, E. (2002). The influence of teacher expectations on students’ achievement in physical education classes: Pygmalion revisited. European Journal of Social Psychology, 32, 591-607.Tsai, C. C., & Tuan, H. L. (2006, November). Investigating the inquiry-based instruction effects the 8th graders’ perceptions about learning environments in the physical science. Paper presented at the APERA Conference, Hong Kong.Urdan, T. C. (1997). Achievement goal theory: Past results, future directions. In M. L. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.), Advances in motivation and achievement (Vol. 10, pp. 99–141). Greenwich, CT: JAI Press.Walberg, H. J. (1969). Social environment as a mediator of classroom learning. Journal of Educational Psychology, 60, 443-448. Walberg, H. J. (1976). The psychology of learning environments: Behavioral, structural, or perceptual? Review of Research in Education, 4, 142-178.Walberg, H. J. (1986). Synthesis of research on teaching. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 214-229). Washington, DC: American Educational Research Association.Walberg, H. J., Pascarella, E., Haertel, G. D., Junger, L., & Boulanger, F. D. (1981). Probing a model of educational productivity with National Assessment samples of early adolescents. American Educational Research Journal, 18, 233-249.Waldrip, B. G., & Fisher, D. L. (1997, March). Cultural learning environment: Validity and application of a questionnaire. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.Zavras, D., Tsiantou, V., Pavi, E., Mylona, K., & Kyriopoulos, J. (2013). Impact of economic crisis and other demographic and socio-economic factors on self-rated health in Greece. The European Journal of Public Health, 23, 206-210.Χαραλάμ̟ους, K., & Κόκκινος, Κ. M. (2011, Μάιος). Τι συμβαίνει σ’ αυτήν την τάξη: Προσαρμογή και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά ενός εργαλείου μέτρησης του Ψυχοκοινωνικoύ Κλίματος της τάξης μαθητών δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αθήνα.