Τοπωνυμικά καί ονόματα Χάλκης Δωδεκανήσου

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΒ, No.23-24, 1960, pages 30-48
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
30-48
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. «Αθηνά»=Σύγγραμμα περιοδικόν της εv 'Αθήναις 'Επιστημονικής Εταιρείας, 'Αθήναι 1929 κ.έ.Amani. Suff.=K. Âmantos, Die Suffixe der Neugriechischen Ortsnamen, München 1903.Άμάντ. Τοπ. Σύμμ =K. Άμάντον, Τοπωνυμικά Σύμμεικτα (Αθηνά, 1910) KB' 187.Άμάντ. Τοπ. Χίου —Κ Άμάντον Συμβολή είς το Τοπωνυμικον της Χίου (Λεξ. 'Αρχ. 2, 12. Λαογρ Ζ' 337).Άνδρ Έτνμ. Λεξ —Ν. 'Ανδριώτη, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 'Αθήνα 1951.Βενετ. Ίστ. Ρόδ=Α. Βενετοκλέονς, Ιστορία της νήσου Ρόδου, 'Αλεξάνδρεια 1930.Bil.— Gotr. Bhod.-E. Biliotii - Aba Coirei, L'ile de Rhodes, Rhodes 1881 (Μετάφρ. Μαλλιαράκη—Καραβοκυρου).Βογιατζ. Άμοργ.=Ί Βογιατζίδον, Ή νήσος 'Αμοργός, 'Αθήναι 1926.Bosio Ist.—G. Bosio, Dell'istoria della Sacra Religione ed Mm a Milizia di S. Giovanni Gierosolimitano, voi. II, Roma 1630.Diet. Sprache=Karl Dieterich, Sprache und volksuberlieferungen der südlichen Sporaden (Sehr, der balk, der Wien Ak. VII).Du Cange Gloss.=Du Gange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, Lugduni 1688«Ελληνικά»=Ίστορικον περιοδικόν, 'Αθήναι 1928 κ.έ.''Επετ. Βνζ. Σπονδ.=ΈπετηρΙς Βυζαντινών Σπονδών, περιοδικόν τής 'Εταιρείας βυζαντινών σπουδών, 'Αθήναι 1934 κ.έ.Hiller I. G.=Hiller von Gaertringen, Inscriptions graecae insularum (vol. XIIi Rhodi, Chalces, Carpathi, Verolini 1895.Etiler rhod. dem.—O'ie demen der rhodischen Städte (Mitt. Ath. XVII, 1917, 171).Ζαρ. Κώια—Ιακ. Ζαράφτη, Κώια, Κώς «ΜεροπΙς» 1921.Ζολ. Τοπ. Χίου=Γ. Ζολώτα, Ιστορία τής νήσου Χίου, τόμ. Α', Ίστορ. Τοπογρ. 'Αθήναι 1921.Ησυχ.— Ησυχίου Λεξικόν, Ίένα 1867.Κουκ. Βυζ. επών.=Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινά επώνυμα (Έπετ. Βυζ, Σπουδ. Ε' 12—14).Λαογρ.=«Λαογραφία>, Δελτίον τής "Ελλ. Λαογρ. Έταιοείας, 'Αθήναι 1909 κ.έ.Λεξ- Άρχ=Αεξικογραφικον Άρχειον. Παράρτημα 'Αθηνάς, τόμ. 1—6 Α.Maturi Sill.= Α. Maturi, Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos, Firenze 1925.Μανωλ. Καρπ.=Έ. Μανωλάκη, Καρπαθιακά, 'Αθήναι 1896.Μεν. Τοπ. Κυπρ.=Σ. Μενάρδου, Τοπωνυμικόν τής νήσου Κύπρου («Άθηνα» 1906, IH' 315-421).Μπουτ. Κύρ. όν — Α. Μπούτουρα, Νεοελληνικά κύρια ονόματα, 'Αθήναι 1912.Νουάρ. Συμμ.=Μ. Μιχαηλίδον—Νουάρου, Λαογρ. Σύμμεικτα Καρπάθου, Αθήναι Α, Β (1932-1934).Ξανθ. 'Επών. Κρήτ.—Στ. Ξανθουδίδου, 'Επώνυμα Κρήτης (Λαογρ. Ζ' 373).Παντελ. Φων.=Χ. Παντελίδον, Φωνητική Κύπρου, Δωδεκανήσου, 'Ικαρίας, 'Αθήναι 1929.Παπαδ. Γραμμ.=Ά. Παπαδοπούλου, Γραμματική των Β. Ιδιωμάτων, 'Αθήναι 1926.Παπαχρ. Τοπ. Ρόδ.=Χ. Παπαχριοτοδούλου, Τοπωνυμικόν τής Ρόδου, Ρόδος 1951.Παπαχρ. Μορφ.=:—Μορφολογία των ροδ. Ιδιωμάτων (Δωδ/κόν Άρχεΐον Γ' 1958, 1—100).Παπαχρ. Παρ. καταλ.=—Παραγωγικάι καταλήξεις είς τα διαλ. Ιδιώματα Ρόδου (Δωδ. 'Αρχ. Β' 1957, 158-189).Σακελλ. Κυπρ.='Α. Σακελλαρίον, Κυπριακά. Γεωγραφία, Ιστορία, γλώσσα τής νήσου Κύπρου, τόμ. Α, Β, 'Αθήναι (1890—1891).Τάξη Λέσβ.=Στ. Τάξη Ιστορία τής νήσου Λέσβου.«Τέχνη»=Περιοδικον φίλολογικόν, τεύχ. 1—14, Ρόδος (1946—48).Trop. Phon.=A Tsopanakis, Essai sur la phonétique des parlers de Rhodes, Athènes (περιοδ. Byz.—Neugr. Jarb.) 1940.Τσοπ. Ίδ. Χάλκ=—Ά. Τοοπανάκη, 'Ιδίωμα τής Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος, 1949.Χατζ. Ακ Άν=Γ. Χατζηδάκι, Άκαδημεικά 'Αναγνώσματα, 'Αθήναι Α, Β (1902-4)Χατζ. Μ.Ν.Ε.= - μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, Αθήναι Α,Β (19-5-7)