Γλωσσολογική ερμηνεία ωρισμένων διαλεκτικών διαφορών

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 106-120
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
106-120
Author:
Abstract:
This paper has been basically concerned with attempting to describe and interprete some certain differences among the various Greek dialects within the generative grammar framework. In contrast to the traditional grammar, this modern linguistic theory not only deals with the observation of the different grammatical phenomena in each dialect, but also tries to establish scientific interpretations for the observed differences between two dialects. All the examples given in this paper have shown that, while the underlying representations between two dialects cannot be different, their superficial differences can often be due to the rules that relate underlying representations to their respective surface forms. Specifically, it has been shown that the addition or the loss of one or more rules to one of two dialects and the reverse order of their identical rules are the main reasons that make their respective grammars different
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. 'Αναγνωστοπούλου, Γ., Σ ύ ν τ ο μ ο ς Ι σ τ ο ρ ί α των Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Δ ι α λ έ κ τ ω ν , εν 'Αθήναις, 1924.Anderson, Stephen, W e s t S c a n d i n a v i a n V o w e l S y s t e m s and t h e O r d e r i n g of P h o n o l o g i c a l R u l e s , Ph. D. Dissertation, M. I. T., 1969.Bach, Emmon, and R. Harms (eds.), U n i v e r s a l e in L i n g u i s t i c Τ h e ο r y, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1968,Becker, Donald, G e n e r a t i v e P h o n o l o g y a n d D i a l e c t S t u d y : An I n v e s t i g a t i o n of T h r e e M o d e r n G e r m a n Dial e c t s , Ph. D. Dissertation, Texas, 1967.Chafe, Wallace, «The Ordering of Phonological Rules», I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l of A m e r i c a n L i n g u i s t i c s , 34 ( 1968), pp. 115—36.Chomsky, Noam, A s p e c t s of t h e T h e o r y of S y n t a x , The Μ. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1965.Chomsky, Noam, and Morris Halle, The S o u n d P a t t e r n of E n g l i s h , Harper and Row, New York, 1968.Halle, Morris, «Phonology in Generative Grammar», Word, 18 (1962), pp. 54-72.Haugen, Einar, «Dialect, Language, Nation», A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t , 68 (1966), pp. 922-33.King, Robert, H i s t o r i c a l L i n g u i s t i c s a n d G e n e r a t i v e G r a m m a r , Prentice - Hall, Inc., Englewoòd Cliffs, New Jersey, 1969.Langacker, Ronald, F u n d a m e n t a l s of L i n q u i s t i c A n a l y s i s, Harcout, Brace, Jovanovich, Inc., New York, 1972.Newton, Brian, T h e G e n e r a t i v e I n t e r p r e t a t i o n of D i a l e c t s: A S t u d y of M o d e r n G r e e k P h o n o l o g y , Cambridge, University Press, 1972.Postal, Paul, A s p e c t s of P h o n o l o g i c a l T h e o r y , Harper and Row, New York, 1968.Sakellariades, George, A T r a n s f o r m a t i o n a l A n a l y s i s of t he s o - c a l l e d Weak P e r s o n a l P r o n o u n s in Modern G r e e k , Ph. D. Dissertation, Indiana University, Bloomington, 1973.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Άδυναμίαι της Παραδοσιακής Γραμματικής», Α', Δ ε λ τ ί ο ν ΟΑΜΕ, αριθμ. φύλλ. 390, 16 Μαρτίου 1973, Β', Δ ε λ τ ί ο ν ΟΛΜΕ, αριθμ. φύλλ. 391-2, 1-16 'Απριλίου 1973.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Ή Δομή τής Φράσεως της Ελληνικής Γλώσσης», Π λ ά τ ω ν , ΚΣΤ' (1974), σσ. 97-111.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Μετασχηματιστική Περιγραφή Ώρισμένων Φωνολογικών Νόμων του Γλωσσικού 'Ιδιώματος της Ρούμελης», Π α ρ ν α σ σ ό ς , ΙΣΤ' (1974), σσ. 251-268. Σακελλαριάδου, Γεωργίου, «Πάθη τινά Φωνηέντων εις το Γλωσσικον 'Ιδίωμα της 'Αγίας "Αννης Ευβοίας», Ά ρ χ ε ϊ ο ν Ε υ β ο ϊ κ ώ ν Μ ε λ ε τ ώ ν , ΙΘ' (1974), σσ. 111—128.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς (πολυγρ.), δια τους εις το Διδασκαλεΐον Μέσης Εκπαιδεύσεως Μετεκπαιδευομένους Φιλολόγους, εν 'Αθήναις, 1974.Σακελλαριάδου, Γεωργίου, Μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ τ ι κ ή Ά ν ά λ υ σ ι ς τ ώ ν Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο τ ά σ ε ω ν τ η ς Ν έ α ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ώ σ σ η ς , 'Αθήναι, 1974 (Άνάτυπον έκ του Περιοδικού Μ ν ή μ ω ν, 3 (1973), σσ. 121-178). Saporta, Sol, «Ordered Rules, Dialect Differences, and Historical Processes», L a n g u a g e , 41 (1965), pp. 218-24.Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , Μ., Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ( ' Ι σ τ ο ρ ι κ ή Ε ι σ α γ ω γ ή ) , 'Αθήνα, 1938.Vasiliou, Ε., «Towards a Generative Phonology of Daco - Rumanian Dialects», J o u r n a l of L i n g u i s t i es, 2 ( 1966), pp. 79—98.Weinreich, Uriel, «Is a Structural Dialectology Possible?», W o r d , 10 (1954), pp. 388—400.Χατζιδάκι, Γεωργίου, Μ ε σ α ι ω ν ι κ ά κ α ι Ν έ α Ε λ λ η ν ι κ ά , 2 τόμ., εν 'Αθήναις (τ. Α' : 1905, τ. Β' : 1907).Χατζιδάκι, Γεωργίου, Σ ύ ν τ ο μ ο ς ' Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς " Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ώ σ σ η ς , Αθήναι, 1915.