Άνάλυσις προβλημάτων τινών έκ τών 'Αριθμητικών του Διοφάντου : (IV, 39. V, 10,11,12, VI, Λήμματα 1, 2, Πρόβλημα 12)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΣΤ, No.31-32, 1964, pages 129-142
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
129-142
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):