[Βιβλιοκριτική] Κ. Γ. Μπόνη ο "Αγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ίππωνος. Βίος και συγγράμματα

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΣΤ, No.31-32, 1964, pages 344-345
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
344-345
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κ. Γ. Μπόνη ο "Αγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ίππωνος. Βίος και συγγράμματα, 'Αθήναι 1964, σσ. 105 (=άνάτυπον έκτης 'Επιστημονικής Έπετηρίδος τής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τόμος ΙΕ').