[Βιβλιοκριτική] Ευαγγέλου Σ. Σταμάτη Διοφάντου Αριθμητικά. Ή "Αλγεβρα τών 'Αρχαίων 'Ελλήνων. Άρχαιον κείμενον, μετάφρασις, επεξηγήσεις

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΣΤ, No.31-32, 1964, pages 351-354
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
351-354
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ευαγγέλου Σ. Σταμάτη Διοφάντου Αριθμητικά. Ή "Αλγεβρα τών 'Αρχαίων 'Ελλήνων. Άρχαιον κείμενον, μετάφρασις, επεξηγήσεις