[Βιβλιοκριτική] Bruno Snell, Der Weg zum Denken und zur Wahrheit

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.1, 1980, pages 180-181

Issue:
Pages:
180-181
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bruno Snell, Der Weg zum Denken und zur Wahrheit. Studien zur frühgriechischen Sprache (Hypomnemata, 57), Göttingen (Vandenhoeck u. Ruprecht) 1978, σσ. 127.