[Βιβλιοκριτική] Α.Δ. Σκιάδας, 'Αρχαϊκός Λυρισμός Ι

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.1, 1980, pages 186-187

Issue:
Pages:
186-187
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α.Δ. Σκιάδας, 'Αρχαϊκός Λυρισμός Ι, 'Αθήνα 1979, σσ. 310.