[Βιβλιοκριτική] Ι. Θ. Κακριδής, Προομηρικά -Όμηρικά -'Ησιόδεια

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 375-376

Issue:
Pages:
375-376
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ι. Θ. Κακριδής, Προομηρικά -Όμηρικά -'Ησιόδεια, 'Αθήνα (Ή βιβλιοθήκη του φιλολόγου, άρ. 13) 1980, σσ. 198