[Βιβλιοκριτική] Katerina Synodinou, On the Concept of Slavery in Euripides

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 377

Issue:
Pages:
377
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Katerina Synodinou, On the Concept of Slavery in Euripides (Πανεπιστήμιον 'Ιωαννίνων, 'Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Δωδώνη : Παράρτημα άρ. 7), 'Ιωάννινα, 1977, σσ. 135