[Βιβλιοκριτική] Jakob Seibert, Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griechischen Geschichte

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 379-380

Issue:
Pages:
379-380
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jakob Seibert, Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griechischen Geschichte (Wissensch. Buchgesell., Impulse der Forschung, Bd. 30), Darmstadt 1979, σσ. XII + 653.