[Βιβλιοκριτική] Paul Klopseh, Einführung in die Dichtungslehren des lateinischen Mittelalters

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 380-381

Issue:
Pages:
380-381
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Paul Klopseh, Einführung in die Dichtungslehren des lateinischen Mittelalters ( Wissensch. Buchgesell. ), Darmstadt 1980, σσ.vii + 194.