[Βιβλιοκριτική] Ivo Schneider, Archimedes : Ingenieur, Naturwissenschaftler und Mathematiker

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 381-383

Issue:
Pages:
381-383
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ivo Schneider, Archimedes : Ingenieur, Naturwissenschaftler und Mathematiker (Erträge der Forschung 102), Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1979, σσ. VII + 209.