Εκπαίδευση Βασισμένη στον «Τόπο»

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.46, 2012, pages [12 σελίδες]

Issue:
Pages:
[12 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/61, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Ardoin, N. (2006). Toward an Interdisciplinsry Understanding of Place: Lessons for Environmental Education. Canadian Journal of Environmental Education 11, 112-126.Arenas, Α. (1999). What happens to the local? In Defence of a Pedagogy of Place. Paper presented at the Annual meeting of the comparative and International Education Society (Toronto, Canada, 1999)Benwell, B. & Stokoe, E. (2006). Discourse and Identity. Edinburgh: EdinburghUniversity Press.Blank,M.J., Johnson, S,D., & Sah, B.P., (2003). Community as text: Using the community as a resource for learning in Community schools. New Directions for Youth Development 97, 107-120.Cameron J., Mulligan, M. & Wheatley, V. (2004). Building a Place- Responsive Society Through Inclusive Local Projects and Networks. Local Environment. 9(2), 147-161.Castello, Lineu, (2006. ) City & Time and Places: Bridging the concept of Place to urban conservation planning. City & Time 2 (1), 5. (on line)URL: http://www.ct.ceci-br.orgGibbs,T. & Howley, A. (2000). ‘World –class standards” and local pedagogies: Can we do both? WV: ERIC Clearinghouse on Rural Education and SmallSchools (ERIC Document Reproduction Service No EDO-RC-OO8).Gieryn, T.F. (2000). A space for place in sociology. Annual Review of Sociology 26, 463-492.Giroux, H. (1987). Citizenship, Public Philosophy, and the Struggle for Democracy. Educational Theory 37(2), 103-120.Gleeson, D. (1979). Curriculum development and social change: towards a reappraisal of teacher action. In: Eggleston J. (Ed.) Teacher decision- making in the classroom. (London & N.Y., Routledge & Kegan Paul), 193- 203.Goodlad, J. (1984). A Place Called School, (N.Y. etc, McGraw-Hill).Gruenewald, D. A. (2003a). Foundations of place: A multidisciplinary Framework for Place-Conscious Education. American Educational Research Journal 40(3), 619-654.Gruenewald, D. A. (2003b). The best of both words: a critical pedagogy of place. Educational Researcher 32(4), 3-12.Gruenewald, D.A. (2005). Accountability and collaboration: Institutional Barriers and Strategic pathways for place- based education. Ethics, Place and Environment 8(3),261-283.Gruenewald, D.A. and Smith, G.A. (2008). Place-based education in the global age, Local Diversity. Routlege New York, LondonGustafson, P. (2001). Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptualizations. Journal of Environmental Psychology 21, 5-16.Howley, C. & Harmon, H. (2000). Community as tacit curriculum. In C. Howley and H. Harmon (Eds.), Small High Schools That Flourish: Rural Cases and Resources (pp. 61–88). Charleston, WV: AEL, Inc. (ERIC Document Reproduction Service No. 447 998)Howley, Α., Howley, M., Camper, C a & Perko, H. (2011). Place-Based Education at Island Community School. The Journal of Environmental Education 42(4), 216–236.Hummon, Μ. (1992). Community attachement Local sentiment and sense of place. In Atman & Strauss, S. (Eds), Place attachment (pp. 253-278). NY: Plenum PressHutchison, D. (2004). A natural History of place in education, New York: Teachers College PressJanz, B.( 2005). Walls and Borders: The Range of Place. City and Community 4(1), 87–94Jennings, N.E. (2000). Standards and Local Curriculum: A Zero-Sum Game? Journal of Research in Rural Education 16(3) 193-201.Jennings, N.E., Swidler, S., & Koliba, C. (2005) Place-Based Education in a Standards-Based Reform Era-- Conflict or Complement? American Journal of Education 112(1), 44-65.Kannapel, P.J. & DeYoung, A.J. (1999). The rural school problem in 1999: A review an critique of the literature . Journal of Research in Rural Education 15, 67-79.Kellert, S. R. (2005). Building for life: Designing and understanding the human–nature connection.Washington, DC: Island Press.Kemp, T. ( 2006). Engaging the environment: A case for a place- based curriculum. Curriculum and Teaching Dialogue 8, 125-142.Kichens, J. (2009). Situated pedagogy and Situationist International: Countering of Placelessness. Educational Studies 45, 240-261.Lewicka, M. (2008). Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology 28, 209-231.Lieberman, G. & Hoody L. (1998). Closing the achievement gap. Using the environment as an integrated context for learning.Poway, CA: Science Wizards.Mander, J. and Edward Goldsmith (1996) The Case Against the Global Economy. San Francisco: Sierra Club Books.Nespor, J. (2008). Education and Place: A review essay. Educational Theory 58(4), 475-489.Orr, D. W. (1994). Earth in mind: On education, environment, and the human prospect. Washington, DC: Island Press.Παπαδημητρίου Β. (1998). “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο: Μια διαχρονική θεώρηση” Εκδ. Τυπωθήτω, Δαρδανός.Powell, Μ. (2004). In search of New and Old Localism Paper presented at ESPAnet Conference, Oxford, 9-11 September 2004.Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion.Relph, E. (1997). Sence of place. Ten geographic ideas that changed the world, ed.S. Hanson,205-226. New Brunswick, NJ: RutgersUniversity Preess.Resor, C. (2010). Place-Based Education: What is its place in the Social Studies Classroom? The Social Studies 101, 185-188.Sanger, M. (1997). Sence of Place and education. Journal of Environmental Education 29(1), 4-8.Sarkar, S., & Frazier, R. (2008). Place-Based Investigations and Authentic Inquiry. Science Teacher 75(2), 29-33.Schlottmann, C. (2005). Introduction: Place- Based and Environmental Education. Ethics, Place and Enviromen, 8(3), 257-259.Semken, S. & Freeman C., (2008). Sense of Place in the Practice and Assessment of Place Based Science Teaching. Science Education 1042-1057.Shelton, J. (2005). Consequential learning: A public approach to better schools. Montgomery, AL: New South Books.Smith, G. (1992). Education and the Environment. Albany: SUNYSobel, D. (2004), Place-based education: Connecting Classrooms and Community. (Great Barrington, MA: Orion Society Press)Somerville, M. (2010). A Place pedagogy for Global Contemporaneity. Educational Philosophy and Theory (42(3), 326-344.Stokols, D. (1990). Instrumental and Spiritual Views of People-Environment Relations. American Psychologist 45(5), 641-646Theobald, P. & Curtiss, J. (2000). Communities as Curricula. Forum for applied research and public policy 151(1), 106-111.Theobald, P. (1997). Teaching the commons: Place, pride, and the renewal of community. Boulder, CO: Westview Press.Tuan,Y-F,(1974). Topophilia: a study of environmental perception, attitudes and Values. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.van Eijck, M., & Roth W.M. (2010). Towards a chronotropic theory of “place” in place-based education . CulturalStudiesofScienceEducation 5, 869-898.Vaske, J. & Kobrin, K. (2001). Place attachment and environmental responsible behaviour Journal of Environmental Education 32(4), 16-21.