Η σημασία των Φυσικών Επιστημών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η σκοπιμότητα ενός διατμηματικού μαθήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [7 σελίδες]

Issue:
Pages:
[7 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Με αφορμή απόψεις που διατυπώθηκαν στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εξετάζουμε τους σκοπούς και τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Λαμβάνουμε υπόψη τι προβλέπουν τα κείμενα διεθνών διασκέψεων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και προχωράμε σε μια επί της ουσίας συζήτηση. Συμπεραίνουμε ότι η κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι απαραίτητη για τη λύση τους, κατά συνέπεια ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ήταν και είναι σημαντικός. Αλλά η γνώση από μόνη της δεν αρκεί για τη λύση των προβλημάτων. Αναζητούνται παράγοντες που λείπουν. Θεωρούμε ότι ένας από αυτούς είναι το ήθος. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ως εκ φύσεως διαθεματικό αντικείμενο, είναι ένας πρόσφορος τόπος συνάντησης και συνεργασίας των Φυσικών Επιστημών με τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, διατμηματικό μάθημα
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Courtenay-Hall, P. & Rogers, L. (2002). Gaps in mind: problems in environmental education knowledge-behaviour modelling research. Environmental Education Research, 8 (3), 283-297.Harms N. and Yager, R. (1981). What Research says to the science teacher-Vol. 3,WashingtonDC: National Science Teachers Association.Ikonomidis, S., Papanastasiou, D., Melas, D., Avgoloupis, S. (2012). The Anthropogenic ‘Greenhouse Effect’: Greek Prospective Primary Teachers’ Ideas About Causes, Consequences and Cures. Journal of Science Education andTechnology, DOI: 10.1007/s10956-012-9365-0.Kollmuss, A. & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour? Environmental Education Research, 8 (3), 239-260.Papadimitriou, V. (2004). Prospective Primary Teachers’ Understanding of Climate Change, Greenhouse Effect, and Ozone Layer Depletion. Journal of Science Education and Technology, 13 (2), 299-307.Snow, C. P. (1998). The Two Cultures. CambridgeUniversity Press.UNESCO (1975): The Belgrade Charter: A Framework for Environmental Education, 22 October 1975.UNESCO (1977): Intergovernmental Conference on Environmental Education, Tbilisi (USSR), 14-26 October 1977, Final Report.Βασάλα, Π. (1992). Παρουσίαση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως αυτή οριοθετήθηκε στη Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη του Tbilisi (UNESCO-UNEP 14-26 Οκτωβρίου 1977, ΕΣΣΔ). Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 67, 59-65.Μαλανδράκης, Γ. (2005). Σχέσεις Π.Ε. και εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες: μια αναπόφευκτη και συνάμα εποικοδομητική συνεργασία. Στο Α. Γεωργόπουλος (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg.Μαυρικάκη Ε. (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εποικοδομητισμός. Θεωρητικές προσεγγίσεις σε μια συμβατή σχέση. Στο Α. Γεωργόπουλος (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg.Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Βασικές αρχές και Στόχοι (http://www.pi-schools.gr/perivalontiki/)Παπαδημητρίου, Β. (1995). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολικό πρόγραμμα: θέση και προοπτικές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 85, 54-60.Παπαδημητρίου, Β. (2000). Περιβαλλοντικά Θέματα ως εστία για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών σε φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα: Προοπτικές και δυνατότητες". Λάρισα 6-8 Οκτωβρίου 2000, σελ. 281-289.Παπαδημητρίου, Β. (2002). Περιβαλλοντικός αλφαβητισμός και Φυσικές Επιστήμες του Σχολείου" Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1-4 Μαρτίου 2002. Σελ. 457-463.Παπαδημητρίου, Β. (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και STS διάσταση στις Φυσικές Επιστήμες του Σχολείου. Θέματα στην Εκπαίδευση, 6(1), 105-118.Παπαδημητρίου, Β. (2005, σ. τόμος). Ο Κονστρουκτιβισμός στις Φυσικές Επιστήμες και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο Α. Γεωργόπουλος (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg.Παπαδοπούλου, Π. & Μαλανδράκης, Γ. (2012) Σταθερότητα και συνέπεια στο επίπεδο κατανόησης και παρανοήσεων της σχέσης ανάμεσα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και της εξασθένισης της στοιβάδας του όζοντος από φοιτήτριες/τές Τμημάτων Εκπαίδευσης. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα», Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012.Φλογαΐτη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.