Περιβαλλοντική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση : Μία ενδεικτική εφαρμογή

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.47, 2013, pages [4 σελίδες]

Issue:
Pages:
[4 σελίδες]
Section Title:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολείο
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Σχολικά Προγράμματα Π.Ε, Project
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/176, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Βασάλα, Π. (2011). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και σχολικά περιβαλλοντικά προγράμματα. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 98-108.Cohen, L., & Manion L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μτφρ. Μητσοπούλου, Χρ. & Φιλοπούλου. Αθήνα: Μ. Μεταίχμιο.Καλοπούλου, Γ. (2012). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές, Περιοδικό Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 1 (46)Ματσαγγούρας, Η. (2003), Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: ΓρηγόρηΜατσαγγούρας, Η. (2005). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Η σχολική τάξη. Αθήνα: Γρηγόρη.Νημά, Ε., & Καψάλης, Α. (2002). Σύγχρονη διδακτική. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.Νομικού, Χ. (2012). Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στην εμπειρία ενός Δημοτικού σχολείου από τη συμμετοχή στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου. Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 1, (46).Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. Τόμοι 1,2, Αθήνα.Πετρίδου, Ε. (2001). Διοίκηση μάνατζμεντ. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.Τοδούλου, Μ. (2011). Διαμορφώνοντας πυξίδα για την αξιοποίηση του άξονα σχέσεις και ομάδα στο διδακτικό σχέδιο. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 43-52.Τσοπάνογλου, Α. (2000). Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.Χατζηδήμου, Δ. (2011). Εναλλακτικές Μορφές, Τεχνικές και Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 26-41.Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός Υπολογιστής, ΚΕΓ, 115-118.Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Βιωματική-Επικοινωνιακή διδασκαλία: Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.