Διδάσκοντας την Περιβαλλοντική Επιστήμη : Η Πρόκληση

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.49, 2013, pages [8 σελίδες]

Issue:
Pages:
[8 σελίδες]
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Περιβαλλοντική Επιστήμη, Φυσικές Επιστήμες
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/286, Δίνεται ο συνολικός αριθμός σελίδων του ηλεκτρονικού πόρου.
References (1):
  1. Ainley, J., Nardi, E. & Pratt, D. (2000). The construction of meanings for trend in active graphing. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 5, 2, 85-114.Allaby, M. (2008). Dictionary of Earth Sciences. Oxford: University Press.Barrett, G.W. & Puchy, C.A. (1977). Environmental Science: A new direction in Environmental Studies. International Journal of Environmental Studies, 10, 157-160Bonnstetter, R. J. (1998). Inquiry: Learning from the Past with an Eye on the Future. Electronic Journal of Science Education, 3, 1. Retrieved from http://www.scholarlyexchange.org/ojs/index.php/EJSE/article/view/7595/5362 , last date accessed: 2 November 2013).Brasell, H. (1987). The effect of real-time laboratory graphing on learning graphic representations of distance and velocity. Journal of Research in Science Teaching, 24, 4, 385-395.Browne, K. P. & Laws, P. (2003). Exploring the greenhouse effect through physics-oriented activities. Physics Education, 38, 2, 115-122.Chiras, D. D. (2006). Environmental Science. (7th ed.) Jones and Bartlett Publishers Inc., Sudburry: MA, USA.Cox, M. J. (2000). Information and Communications Technologies: their role and value for science Education. Ιn Monk M., Osborne J. (eds) Good Practice in Science Education: What Research has to Say. Buckingham: Open University Press.Cunningham, W.P. & Cunningham, M.A. (2008). Environmental Science: A Global Concern. (10th Edition) New York: McGraw-Hill.Dillon, J. & Scott, W. (2002). Editorial – perspectives on environmental education-related research in science education. International Journal of Science Education, 24, 11, 1111-1117.European Commission (Rocard, Μ., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H. & Hemmo, V. eds.) (2007). Science Education NOW: A Renewed Pedagogy of the Future of Europe. European Commission/Directorate-General for Research/Directorate L - Science, Economy and Society.Gough, Α. (2002). Mutualism: a different agenda for environmental and science education. International Journal of Science Education, 24, 11, 1201-1215.Hodson, D. (2003). Time for Action: Science Education for an Alternative Future. International Journal of Science Education, 25, 6, 645-670.Karamanos, K., Gkiolmas, A., Chalkidis, A., Papaconstantinou, M., Stavrou, D. & Skordoulis, C. (2012). Ecosystem Food-Webs as Dynamic Systems: Educating Undergraduate Teachers in Conceptualizing Aspects of Food Webs’ Systemic Nature and Comportment. Advances in Systems Science and Applications, 12, 4, 49-68.Linn, M. C. (1998). The Impact of technology on Science Instruction: historical trends and current opportunities. In Fraser B.J, Tobin K.G (eds) International Handbook of Science Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.Linn, M.C., Layman, J. & Nachmias, R. (1987). Cognitive consequences of microcomputer-based laboratories: Graphing skill development. Contemporary Educational Psychology, 12, 3, 244-253.Littledyke, Μ. (2008). Science education for environmental awareness: approaches to integrating cognitive and affective domains. Environmental Education Research, 14, 1, 1-17.Mandrikas, A., Parkosidis, I., Psomiadis, P., Stoumpa, A., Chalkidis, A., Mavrikaki, E. & Skordoulis, C. (2013). Improving pre-service elementary teachers’ education via a laboratory course on air pollution: one university’s experience. Journal of Science Education and Technology, 22, 2, 113-123.Meichtry, Y., Zint, M., Carlsen, W., Hart, P., Sammel, A., Zandvliet, D. & Dillon, J. (eds) (2001). Relations between Science Education and Environmental (Science) Education - A NARST Symposium (History, Philosophy, Epistemology. March 27, 2001. Retrieved from http://www.nku.edu/~scienceed/NARST_319.PDF , last date accessed: 2 November 2013).Minstrell, J. & Van Zee, E. H. (eds) (2000). Inquiring into Inquiry Learning and teaching in Science. Washington: American Association for the Advancement of Science.Mokros, J. & Tinker, R. (1987). The impact of MBL on children’s ability to interpret graphs. Journal of Research in Science Teaching, 24, 4, 369-383.Psomiadis, P., Mandrikas, A., Tampakis, C., Tsilidis, M., Chalkidis, A., Halkia, K. & Skordoulis, C. (2007). Ozone layer depletion in greek secondary education science textbooks. Paper presented at International Meeting of IOSTE on «Critical analysis of school science textbooks», Hammamet, Tunisia.Simon, A. & Lambert, D. (2006). Earth Science: An illustrated guide to science. New York: Chelsea House.Slay, J. (2001). Research Perspectives on Culturally Sensitive Science Education. Intercultural Education, 12, 2, 173-184.Stoumpa, A., Chalkidis, A. & Skordoulis, C. (2011). Pre-Service teachers' conceptual profile change when discussing an environmental phenomenon. Paper presented at ESERA conference ‘Science learning and Citizenship’, Lyon, France.Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K. & Tasa, D. (2002). Earth Science. Prentice Hall.UNCED (1992), Agenda 21. Rio de Janeiro (3-14 June), Brazil.UNESCO (1978). The Final Report: International Conference on Environmental Education. Tbilisi (14-26 October), ED/MD/49, Paris.UNESCO-EPD (1997). Declaration of Thessaloniki - International Conference on Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability (Thessaloniki, UNESCO).Ελληνόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορέςΓεωργόπουλος, Α. (2002). Περιβαλλοντική Ηθική. Αθήνα: GUTENBERG.Γεωργόπουλος, Α. (επιμ.) (2005). Περιβαλλοντική εκπαίδευση – Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: GUTENBERG.Κυριακού, Κ., Γκιόλμας, Α., Μανδρίκας, Α., Ταμπάκης, Κ. & Ψωμιάδης, Π., (2007). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την αειφορία: Πειραματική μελέτη της φωτοσύνθεσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ, Αθήνα.Μαλανδράκης, Γ. (2005). Σχέσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες: Μια αναπόφευκτη και συνάμα εποικοδομητική συνεργασία. Στο Γεωργόπουλος Α. (επιμ.), Περιβαλλοντική εκπαίδευση – Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: GUTENBERG.Μανδρίκας, Α. & Σκορδούλης, Κ. (2008). Καταγραφή του εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΠΘ, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μεταξύ 1993-2005. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο.Μανδρίκας, Α. & Σκορδούλης, Κ. (2010). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για υποψήφιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ, Ιωάννινα.Μανδρίκας, Α. & Σκορδούλης, Κ. (2012). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΜΔΔΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2008-2012. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ, Θεσσαλονίκη.Μαυρικάκη, Ε. (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εποικοδομητισμός. Θεωρητικές προσεγγίσεις σε μια συμβατική σχέση. Στο Γεωργόπουλος Α. (επιμ.), Περιβαλλοντική εκπαίδευση – Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: GUTENBERG.Miller, G.T. Jr (1999). Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι – Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών, Βιώνοντας στο Περιβάλλον ΙΙ – Προβλήματα περιβαλλοντικών συστημάτων. Αθήνα: ΙΩΝ (μτφ. Μ. Ταλαντοπούλου).Παπαδημητρίου, Β. (2005). Ο κονστρουκτιβισμός στις Φυσικές Επιστήμες και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο Γεωργόπουλος Α. (επιμ.), Περιβαλλοντική εκπαίδευση – Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: GUTENBERG.Σκορδούλης, Κ. (2002). Περιβαλλοντική Φιλοσοφία και Εκπαίδευση. Αθήνα.Σκορδούλης, Κ. (2008). Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και η συνεισφορά της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο Κ. Κουτσόπουλος (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη», ΕΜΠ-ΥΠΕΠΘ, σ. 207-215.Σκορδούλης, Κ. & Σωτηράκου, Μ. (2005). Περιβάλλον: Επιστήμη και Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books.Φλογαΐτη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Aθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Φύκαρης, Ι. (1998). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.Χαλκίδης, A., Μανδρίκας, A., Ταμπάκης, K., Τσιλίδης, M., Ψωμιάδης, Π., Χαλκιά, Κ. & Σκορδούλης, Κ. (2006). Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού με Αντικείμενο τη Μείωση του Στρατοσφαιρικού Όζοντος. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Θεσσαλονίκη.