Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : ανάγκη ανανέωσης ενός σημαντικού θεσμού

Part of : για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ; No.56, 2016

Issue:
Pages:
Section Title:
Άρθρα με κρίση
Author:
Abstract:
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεσμός που στην Ελλάδα ανήκει εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας, έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο ρόλος τους αναδεικνύεται κομβικός, καθώς o κτηριακός και άλλος εξοπλισμός που διαθέτουν, τους δίνει τη δυνατότητα να επιμορφώσουν εκπαιδευτικούς, μαθητές και την τοπική κοινότητα, σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία και γενικότερα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Μετά από 23 χρόνια λειτουργίας τους είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές αλλαγές με στόχο τη βελτίωσή τους συνολικά. Για το λόγο αυτό χρειάζεται ποιοτική κυρίως αξιολόγηση, αλλαγή θεσμικού πλαισίου και επιμόρφωση των μελών των παιδαγωγικών ομάδων τους.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποτίμηση, θεσμικό πλαίσιο, Επιμόρφωση
Notes:
http://www.peekpemagazine.gr/issue/566
References (1):
  1. Altrichter, Η. Posch, P. & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Mια εισαγωγή στις μεθόδους Έρευνας Δράσης, (μτφρ. Μ. Δεληγιάννη). Αθήνα: Μεταίχμιο.Bazigou, K. (2001). Exploring the pedagogical dimensions of Environmental Education – The Greek case. Sussex University. Unpublished Doctoral thesis.Browning, Μ. Stern, Μ. Ardoin, Ν. Heimlich, J. Petty, R. & Charles, Ch. (2016). Investigating the sets of values that community members hold toward local nature centers. Environmental Education Research. v 22. Routledge: Taylor & Francis Group DOI: 10.1080/13504622.2016.1177713.Carr, W. & Kemmis, St. (1997). Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία. Εκπαίδευση, γνώση και Έρευνα Δράσης (μτφρ. Αλ. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη). Αθήνα: Κώδικας.Elliott, J. (1991). Action Research for Educational Change. Milton Keynes- Philadelphia: Open University Press.Ferreira, J. (2003). The Assessment of an Environmental Education Center in Kruger National Park, South Africa. Applied Environmental Education & Communication. Routledge: Taylor & Francis Group.Fien, J. & Tilbury, D. (2002). The global challenge of sustainability. In: D. Tilbury, R. Stevenson, J. Fien and D. Schreuder (eds). Education and Sustainability. Responding to the Global Challenge. Gland: IUCN, 1-12.Flogaitis, E. Nomikou, C. Naoum, E. & Katsenou, C. (2011). Investigating the possibilities of creating a Community of Practice. Action Research in three educational institutions. International Conference on Critical Education. Athens, 12-16 July 2011. Department of Primary Education, National and Kapodistrian University of Athens.Hadjichambis, Α. Paraskeva-Hadjichambi, D. & Ioannou, H. (2015). Integrating Sustainable Consumption into Environmental Education: A Case Study on Environmental Representations, Decision Making and Intention to Act. International Journal of Environmental & Science Education, 10(1), 67-86.Huckle, J. (1996). Realizing Sustainability in Changing Times. In J.Huckle and S. Sterling (eds) Education for Sustainability. London: Earthscan, 18-39.Leinbach, K. (2008). It’s Kind of Fun to Do the Impossible: The Story of Milwaukee’s Urban Ecology Center. Children, Youthand Environments. 18 (2): 180–196.Mayer PM, Reynolds SK, McCutchen MD, and Canfield TJ. 2005.Riparian buffer width, vegetative cover, and nitrogen removaleffectiveness: a review of current science and regulations. Washington, DC: US Environmental Protection Agency.EPA/600/R-05/118.Mayr K., Schratz M. (2006). Education for Sustainable Development toward Responsible Global Citizenship. Conference Report. Vienna, March 13-15, pp. 12-13.Orr, D. (1992). Ecological Literacy: Education and the transition to a postmodern world.Albany: SUNY Press.Palmer, J. (1998). Environmental education in the 21st century: Theory, practice, progress and promise. London: Routledge.Pezzey, J. (1989). Definitions of Sustainability. London: CEED.Price, C. J. (2010). Bioeconomic and Biophilic Intersect in Nature Centers: A Case Study of One Nature Center. Dissertation, University of Tennessee. Knoxville, TN.Posch, P. (2003). Action Research in Austria: a review. Educational Action Research. 11 (2), 233-246.Rauch, F. (2002). The Potential of Education for Sustainable Development for Reform in Schools. Environmental Education Research. 8 (1), 43-51.Simmons, D. (1986). What students gain from the resident Environmental Education experience: The teacher's perspective. Environmental Education and Information. 5(4): 219-230.Simmons, D. (1991). Are we meeting the goal of responsible environmental behaviour? An examination of Nature and Environmental Education Center Goals. Journal of Environmental Education. 22(3): 16-21.UNESCO (1992). United Nations Conference on Environment and Development: Press Summary of AGENDA 21. 3-14 June 1992, Rio de Janeiro, Brazil. UNESCO.UNESCO (1997). Educating for a Sustainable Future: A Transdisciplinary Vision for Concerted action, International Conference on Environment and Society, Thessaloniki, 8-12 December 1997 EPD-97/CONF.401/CLD.1.UNESCO (2002). Education for Sustainability From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of Commitment, Paris: UNESCO.UNESCO (2005). United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014, Draft International Implementation Scheme, Paris: UNESCO.Ανδρικοπούλου, Α. (2006). Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του περιεχομένου των ΚΠΕ Αργυρούπολης, Δραπετσώνας, Ακράτας, Άμφισσας, ως προς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Βεργοπούλου, Σ. & Σκούλλος, Μ. (2007). Η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην πορεία εφαρμογής της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ.Γεωργόπουλος, Α. (2002). Περιβαλλοντική Ηθική. Gutenberg: Αθήνα.Γεωργόπουλος, Α. (2014). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ζητήματα ταυτότητας. Εκδόσεις: Gutenberg.Γιαννίρης, Κ. (2012). Έρευνα για τα 20 χρόνια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Πρακτικά 6oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Θεσσαλονίκη.Γκανάτσιος, Α. (2008). Η συμβολή των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των ΚΠΕ στην ενίσχυση των γνώσεων και στάσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: το παράδειγμα του ΚΠΕ Πεταλούδων. Διπλωματική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία. Επίκεντρο: Θεσσαλονίκη.Κατσακιώρη, Μ. Φλογαΐτη, Ε. & Παπαδημητρίου, Β. (2008). (επιμ). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα – Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση (ΚΠΕ). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη.Κάτσενου, Χ. Νομικού, Χ. & Φλογαΐτη, Ε. (2010). Η συμβολή της έρευνας δράσης στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Ιωάννινα.Κάτσενου, Χ. (2012). Η έννοια της συμμετοχής στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου. Μια έρευνα δράσης σε δημοτικό σχολείο. Διδακτορική Διατριβή. ΕΚΠΑ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Σπανίδης: Ξάνθη.Κατσίκης, Α. (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: από τα οράματα της εφηβείας στο ρεαλισμό της ωριμότητας. Πρακτικά 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κόρινθος.Κονταράς, Β. (2004). Αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των Κέντρων Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου.Λιαράκου, Γ. & Φλογαΐτη, Ε. (2007). Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις, Νήσος: Αθήνα.Μαυρίδου, Δ. (2011). Διερεύνηση του ρόλου των επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφόρου ανάπτυξης στο σύγχρονο σχολείο. Διπλωματική διατριβή. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Μπαζίγου, Κ. (2010). Η πρόκληση του Αειφόρου Σχολείου στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου: «Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος». Ελληνική Εταιρεία. Αθήνα.Νομικού, Χ. (2014). Τα Κέντρα ως Οργανισμοί Μάθησης: Έρευνα Δράσης σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Συνάντησης Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία. Αθήνα.Νομικού Χ., & Φλογαΐτη, Ε. Έρευνα δράσης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς μάθησης: Η περίπτωση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Eπιστημονικό Συμπόσιο: Ορίζοντας την εκπαιδευτική έρευνα δράση στην Ελλάδα. Ρέθυμνο 2015. (υπό δημοσίευση)Παπαγεωργίου, A., Κωτούλα, A., Σινάκου, E., Καρακώστα, Σ. (2012). Η εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της Βιωματικής Παιδαγωγικής στα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Έρευνα και Προτάσεις. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ. Θεσσαλονίκη.Παπαδημητρίου, Β. (1995). Περιβαλλοντικά Κέντρα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σύγχρονη Εκπαίδευση. Τ. 22, σ. 215-229.Παπαδημητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και σχολείο. Δαρδανός: Αθήνα.Σλαυκίδης, Γ. (2012). Αναλύοντας τις απόψεις των Υπευθύνων ΚΠΕ για την ενσωμάτωση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία. Πρακτικά 6oυ Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Θεσσαλονίκη.Σμπαρούνης, Θ. (2010). Οι πολιτικές ανάπτυξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα από το θεσμό των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μια κριτική θεώρηση. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Ιωάννινα.Τσάφος, Β. (2014). Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί. Αναζητώντας νέες σταθερές σε έναν αβέβαιο κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο.Φαραγγιτάκης, Γ. & Σπανού, Μ. (2006). Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αθήνα.Φαραγγιτάκης, Γ. (2008). Η εξέλιξη του θεσμού των ΚΠΕ. Πρακτικά 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΚΠΕ «Η 15ετης εμπειρία των ΚΠΕ ως εφαλτήριο για το μέλλον: ΠΕ και αειφόρος ανάπτυξη. σ. 27- 35. Κλειτορία.Φαραγγιτάκης , Γ. (2010). Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Οι στόχοι, τα μέσα, για την επίτευξή τους και η εξέλιξη του θεσμού από το 1993 μέχρι σήμερα. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ. Γιάννενα.Φλογαΐτη, Ε. & Δασκολιά Μ. (2004). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα αειφόρο μέλλον. Στο: Π. Αγγελίδης & Γ. Μαυροειδής (επιμ.). Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. σσ. 281-302. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.